Valga valla teenused ja toimingud

Olete sisenenud Valga valla  teenuste ja toimingute keskkonda.

Teenused ja toimingud on jaotatud seitsmesse valdkonda: sotsiaal ja tervishoidharidus ja kultuur, ehitus ja planeeriminemaa ja keskkondrahvastikuregistri toimingudmittetulundustegevusavalik kord.

Kui olete vajaliku teenuse/toimingu leidnud, siis kuvatakse Teile teenuse/toimingu kirjeldus, kus on kirjeldatud taotlemisega seotud asjaolud (kuidas  taodelda, millised on vajalikud dokumendid, vastutava ametniku kontaktid, viited seaduseaktidele jne).

 • Sotsiaal ja tervishoid
  • Sünnitoetuse taotlemine
  • Ranitsatoetuse taotlemine
  • Lasteaia toiduraha toetus
  • Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite taotlemine
  • Hooldajatoetuse taotlemine
  • Koduteenuste taotlemine
  • Ühekordse toetuse taotlemine
 • Haridus ja kultuur
  • I klassi astumise avaldus
  • Lasteaiakoha taotlemine
  • Ranitsatoetuse taotlemine
  • Õpilase sõidukaardi väljastamise taotlus
 • Ehitus ja planeerimine
  • Detailplaneeringu algatamine
  • Taotluste ja teatiste esitamine blankettide abil (Ehitisregister)
 • Maa ja keskkond
  • Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus

  • Jäätmekonteineri harvema tühjendamise taotlus
  • Ühise olmejäätmekonteineri kasutamise kokkulepe
  • Raieloa taotlus
  • Katastriüksuse jagamine
 • Rahvastikuregister
  • Sünni registreerimine
  • Surma registreerimine
  • Elukoha registreerimine
 • Mittetulundus
  • Tegevustoetuse taotlemine
  • Tegevustoetuse kasutamise aruanne
 • Avalik kord
  • Avaliku ürituse loa taotlemine