« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 15.08.2022 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 15.08.2022 istungil otsustati:

1. Moodustada rahandusteenistuse raamatupidaja töökoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:

  • esimees: rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;
  • liikmed:    
    • vanemraamatupidaja Kaie Karist;
    • raamatupidaja Kaire Kuvvas.

2. Vabastada Valgamaa Pensionäride Ühendus Tsirguliina Rahvamaja ruumide kasutamise eest üüri maksmisest 100% ulatuses seoses 9. augustil 2022 toimunud ühenduse koosolekuga.

3. Suunata Valga Keskraamatukogu arengukava 2022-2026 eelnõu avalikule väljapanekule Valga valla veebilehele ja Valga Keskraamatukogu veebilehele alates 16. augustist 2022 kuni 30. augustini 2022 k.a.

4. Vabastada OÜ TSKN ajutiselt Võru tänava ja Kampuse peatuste bussipaviljonide reklaampinna eksponeerimise vitriini kasutamise eest üüri tasumisest ajavahemikus 1.–31. august 2022 summas 100 eurot ja 20 senti, kuna OÜ-st TSKN mittetuleneval põhjusel ei olnud reklaampinnad kasutatavad.

5. Väljastada kasutusluba Valga vallas Hargla külas Kultuurimaja kinnistule (katastritunnus 85501:001:1113) püstitatud mänguväljakule.

6.  Väljastada kasutusluba Valga vallas Tsirguliina alevikus Nooruse tn 1 kinnistule (katastritunnus 82005:001:0311) püstitatud slackline pargile.

7. Väljastada kasutusluba Valga linnas Jaama pst 5 kinnistul asuva hoone liitmiseks kaugküttevõrguga püstitatud kaugküttetorustikule

8. Avalikustada Valga valla eelarvestrateegia 2023–2027 eelnõu alates 16. augustist 2022 kuni 30. augustini 2022 Valga valla veebilehel www.valga.ee.

9. Algatada Valga linna Metsa tn 28 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kavandada Valga linna Priimetsa tootmis- ja ettevõtlusalale Metsa tn 28 maaüksusele uus tootmis- ja ettevõtlushoonete kvartal, mis tagab ettevõtetele kaasaegsed tingimused tootmise ja ettevõtlusega tegelemiseks.

10. Kinnitada alates 16. augustist 2022 Valga Vallavalitsuse hallatava asutuse Valga Lasteaed Kaseke direktoriks Natalja Väll.

11. Kinnitada Hargla Kooli, Õru Lasteaed-Algkooli, Valga Muuseumi ja Valga Sport struktuurid alates 01.09.2022.

12. Eraldada reservfondist Sooru puhkealal asuva laululava parandamiseks 860 eurot.

13. Jätkata Valga ujula rekonstrueerimise I etapi elluviimisega.

14. Mitte eraldada tegevustoetuse täiendavast taotlusvoorust Mittetulundusühingule Valgamaa Puuetega Laste Vanemate Ühing ja Mittetulundusühingule Valgamaa Puuetega Inimeste Koda 2022. aastaks täiendavat tegevustoetust.

15. Eraldada Mittetulundusühingule Valga Ukraina Selts „Kalyna" 2022. aastaks tegevustoetust summas 2200 eurot.