UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Alanud on taotluste vastuvõtt hajaasustuse programmi toetustele

11. märtsist algas tänavune Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Programmi eesmärk on tagada maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Programmist toetatakse majapidamistele hoonete väliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad küsida ainult hajaasustusega piirkonnas elavad inimesed. Hajaasustuse piirkonna hulka ei kuulu linnad asustusüksusena (Valga) ja alevid (Õru, Tsirguliina, Laatre) ning rohkem kui 50 elanikuga tiheasustusalad või kompaktse asustusega alad.

Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi. Programmist võib toetust anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande. Projekti elluviimine peab olema lõppenud vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summat. Toetus ei või olla suurem kui 67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab olema vähemalt 33% abikõlbulikest kuludest. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Toetatakse tegevusi majapidamistes, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat taotluse esitamise päevast alates.  Abikõlbulikud on ainult need kulud, mis on tehtud projekti perioodi jooksul välja arvatud uuringute ja projekteerimise kulud, omanikujärelevalve kulud, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid, mis  on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Allkirjastatud taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb kas paberkandjal või digitaalselt esitada Valga vallavalitsusele hiljemalt 13. mail 2019. Elektrooniliselt allkirjastatud taotlus tuleb saata Valga Vallavalitsuse e-posti aadressile valga@valga.ee. Paberil käsitsi allkirjastatud taotlus tuleb:

  • tuua käsipostiga sõltuvalt elukohast kas Karula, Tõlliste, Õru või Taheva teeninduskeskuse sekretärile hiljemalt 13. mai 2019 tööpäeva jooksul (8.00-17.00) või
  • saata posti teel tähitud kirjana (postitempli kuupäev ei tohi olla hilisem kui 13. mai 2019) Valga Vallavalitsusse aadressil Puiestee 8, Valga 68203.

Täiendav info: kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru, telefon 5304 9805, e-post: marika.muru@valga.ee.

Vaata: hajaasustuse programm 2019