UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala detailplaneeringu teade

Detailplaneeringu osa kehtetuks tunnistamine

Valga Vallavolikogu 28.08.2020. a otsusega nr 189 otsustati tunnistada osaliselt kehtetuks Valga linna, Tambre linnaosa, Kirsipuu tn 2 ja selle lähiümbruse lihtsustatud korras koostatud detailplaneeringu Kirsipuu tn 2 krundi osa. 2006. kehtestatud detailplaneeringu lahenduses läbib Kirsipuu tn 2 krunti kõrgepinge õhuliin koos ulatusliku kaitsevööndiga. Praeguseks on krundilt kõrgepinge õhuliin demonteeritud ja rajatud kaks elektrimaakaabelliini, mille kaitsevööndi ulatus on oluliselt väiksem ja võimaldab krunti võtta kasutusele väikeelamumaana. Planeeringu osa kehtetuks tunnistamisel jääb ülejäänud detailplaneering kehtima ning on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine ka hilisemalt. Kirsipuu tn 2 krundi planeerimisettepanek ei ole seotud ülejäänud ala maakasutus- ja ehitustingimustega. Kirsipuu tn 2 krundi kasutusele võtmine väikeelamumaana ei too endaga kaasa märkimisväärseid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid, samuti on olematud mõjud looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Valga Vallavolikogu 28.08.2020. a otsusega nr 190 otsustati vastu võtta Valga linna, Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala detailplaneering ja suunata see avalikule väljapanekule. Planeeringuala suurus on ligukaudu 3,3 ha. Planeeringuala asub Valga linna ja Jaanikese küla piiril Rükkeli tootmis- ja ettevõtlusalal. Krundi naabruses on tootmis- ja ettevõtlusalale iseloomulikud tegevused, krundi struktuur ja hoonestus. Jaanikese küla poolt piirneb krunt maatulundusmaaga.

Detailplaneeringu planeerimislahendus on määrata Viljandi tn 82c krundile ehitusõigus tootmisettevõtte hoone rajamiseks ja vajaliku juurdepääsutee asukoha määramiseks ehitiste toimimise tagamiseks. Detailplaneeringuga määratakse krundile hoonestusala, kuhu võib püstitada kuni 5 hoonet suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 6500 m2. Krundi kasutamise sihtotstarbeks määratakse tootmishoonete maa.

Detailplaneering sisaldab Valga linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut Kelli oja kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Ehituskeeluvööndi vähendamine on vajalik juurdepääsutee rajamiseks.

Planeeringu menetluse käigus on antud eelhinnang detailplaneeringu elluviimisega kaasneda võiva eeldatava mõju kohta majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele ja looduskeskkonnale, mille tulemusena leiti, et olulist keskkonnamõju ei kaasne ning keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata.

Detailplaneeringu avalik arutelu korraldatakse ajavahemikul 28.09-27.10.2020 Valga Vallavalitsuse 1. korruse stendil ja Valga valla veebilehel www.valga.ee.

Detailplaneeringu menetluse käigus on igaühel õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle ajal avaldada arvamust planeeringu kohta. Oma arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsuse e-postile valga@valga.ee või postiaadressile Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa.