UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Arengukava ideekorje: Valga on loomiseks loodud vald

Valga valla elanikud andsid panuse loodavasse arengukavasse. Äsja lõppenud internetipõhise ideekorje tulemusena laekus mitmeid huvitavaid ideid ning kaardistati ka lahendamist vajavaid probleeme.

Küsitlusele vastanud väärtustasid Valga valda kui rohelist, turvalist ja lastesõbralikku elukeskkonda. Rõhutati ka tugevat kogukonnatunnet ja ilusat loodust. Leiti, et valla ilu ja selle inimesi tuleks rohkem märgata ja hoida.

Lahendamist vajavate probleemidena märgiti enim teede halba seisukorda ning kasutuseta ja amortiseerunud hooneid, millele tuleks leida uus sisu või need lammutada. Oluliseks peetakse teenuste kättesaadavuse säilimist, seahulgas mainiti kõige sagedamini haridus- ja meditsiiniteenuseid (Valga haigla sünnitusosakonda). Nii haridus- kui sotsiaalvaldkonnas peetakse vajalikuks tagada tugiteenuste kättesaadavus.  Samuti mainiti ühistranspordi- ja kergliiklusteede võrgustiku arendamise vajadust. Vallaelanikud soovisid ka paremaid vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi, seda nii korrastatud puhke- ja haljasalade kui ka huvitegevuse ja ürituste näol. Vajadust nähakse ka noortele suunatud tegevuste ning muulaste parema integreerimise järgi.

Kõige olulisemateks sammudeks järgnevatel aastatel peeti Valga haigla säilitamist üldhaiglana, teedevõrgu korrastamist, kolemajade lammutamist ning turismi- ja ettevõtluskeskkonna arendamist. Parandamist vajaks ka valla maine.  Huvitavamatest ideedest käidi välja Säde teatri taastamine ning veekeskuse ehitamine Ramsi vesiveski juurde. Tühjad korterid soovitati anda noortele peredele ja spetsialistidele tasuta kasutamiseks.

Elanikkonna paremaks kaasamiseks valla arengu kujundamisel sooviti omavalitsuselt avatud suhtlemist ja laialdast teavitustööd. Samuti kogukondade esinduste kokkukutsumist ja kaasava eelarve rakendamist. Valla läbiviidud ideekorje küsitlust kiideti kui head viisi rahva arvamuste kogumiseks.

Valla arengukava koostamine on täies hoos ning info kogumine jätkus neljapäeval 31.mail töörühmade kogunemisega Valga Kultuuri- ja Huvikeskuses. Ühiselt kaardistati arenguvajadusi ja -võimalusi ning arutati järgmise nelja aasta plaane. Oma mõtteid jagasid erinevates valdkondades tegutsevad juhid ja spetsialistid ning ettevõtjad valla kõigist piirkondadest.

Valga Vallavalitsus kutsub kõiki huvilisi kaasa mõtlema ja arvamust avaldama 11. juunil kell 15 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuval seminaril, kus enne lõplike arengusuundade seadmist seni olulisemaks peetud teemad läbi arutatakse. Arengukava esimene versioon plaanitakse avalikule arutelule panna suve lõpus.