UUDISED JA TEATED

Valga vallavolikogu I koosseisu 9. istung

Reedel toimus Valga kultuuri- ja huvialakeskuses  Valga vallavolikogu 9.istung. Kohal oli 23 volikogu liiget.

Avaldusega Valga haigla sünnitusosakonna sulgemise otsusega seoses esinesid Valga valla kogukonnaliikmete nimel Tiina Tuhkanen- Kostrova ja Ruth Jürgens, kes mõlemad kutsusid volikogu liikmeid üles mitte nõustuma haigla nõukogu otsusega sulgeda haigla sünnitusosakond 1.juulist ning  toetama Valga haigla sünnitusosakonna töö jätkamist. Volikogu avaldas ühehäälselt toetust Valga haigla sünnitusosakonna töö jätkamiseks ning toetab ka haigla säilitamist üldhaiglana.

Vallavolikogu  kinnitas:

Valga valla jäätmevaldajate registri põhimääruse. Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ning kehtestatakse registri pidamise põhimõtted. Registri kasutamisele võtmise eesmärgiks on arvestuse pidamine jäätmevaldajate ja  jäätmevedajate kohta, arvestuse pidamine jäätmetekkekohtade, jäätmemahutite ja jäätmeliikide kohta;

huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra.  Eesmärgiks on kehtestada ühtne põhimõte ja kord vallas elavate 7-19aastaste noorte huvikoolis õppimise ja huvitegevuse toetamiseks valla eelarvest. Taotlus koos lisadega esitatakse iga kvartali esimese kuu 7-ks kuupäevaks. Taotluse vorm kehtestatakse vallavalitsuse korraldusega. Vallavalitsus vaatab taotluse läbi 30 päeva jooksul ;

Lüllemäe põhikooli, Valga kaugõppegümnaasiumi ja Tsirguliina kooli põhimääruse;

Lüllemäe põhikooli ja Valga Kaugõppegümnaasiumi arengukava aastateks 2018-2020;

Valga kalmistute kasutamise eeskirja. Eeskiri  reguleerib valla omandis ja valduses olevate kalmistute kasutamist ja haldamist. Valga valla kalmistud on Toogipalu, Tartu maantee ,Tartu tänava, Priimetsa, Laatre I,  Laatre II, Priipalu, Lüllemäe, Vissi, Lüllemäe vana ja Laanemetsa kalmistu;

Valga valla munitsipaalõppeasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise korra;

Valga linna, Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valla 2017. aasta majandusaasta aruanded;

Valga valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu.  Valga vallal on kaks ametiasutust - Valga vallavolikogu ja Valga vallavalitsus. Vallavalitsuses on kokku 75,15 ameti- ja töökohta, nendest  59,15 on ametikohad, lisaks vallavanem ja neli asevallavanemat ja 11 töökohad. Vallavolikogus on 2,5 ameti- ja töökohta, nendest 2 on ametikohad. Abiteenistuses on kokku 85,85 ameti- ja töökohta, nendest 84,85 on töökohad;

Valga valla haldusreformi raames ühinenud kohalike omavalitsusüksuste üldplaneeringute ülevaatamise tulemused. Vallavalitsusele anti korraldus valmistada ette Valga valla üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine;

Valga valla sümboolika:Valga valla vapp

delegeeris:

hajaasusutuse programmi rakendamisega seotud ülesanded Valga vallavalitsusele;

andis loa:

vallavalitsusele riigihanke "Kommunaaltraktori kasutusrent 2018-2023" korraldamiseks;

vallavalitsusel avalikul enampakkumisel seada  munitsipaalomandisse kuuluvale kinnistule Kesk tänav 19 hoonestusõigus ja Riia tänav 7  hoonestusõigus 50. aastaks;

vallavalitsusel seada hoonestusõigus Eesti Tennise Liidu kasuks Pärna pst. 17a kinnistule tennisekeskuse rajamiseks. Hoonestusõigus seatakse 99 aastaks õigusega lõpetada hoonestusõigus kokkuleppel ennetähtaegselt;

otsustas:

muuta Taheva vallavolikogu 01.04 2004 aasta otsust "Vaba metsamaa erastajate nimekirja kinnitamine" ja sõnastada see järgmiselt: "Kinnitada   metsamaa erastajate nimekirja FIE Sulev  Trahv ja FIE Helju Leosk";

taotleda kaitseministeeriumilt Valga linnas Pikk tänav 16 b kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmist. Riigikaitsemaal asub sidemast ja Pikk 16 ja 16a peamine juurdepääs, mis antud tähtajatult rendile SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioonile;

algatada Valga valla arengukava ja eelarve strateegia koostamine aastateks 2019-2023. Delegeerida Valga valla arengukava ja eelarvstrateegia koostamise korra kehtestamine vallavalitsusele;

muuta Karula, Tõlliste, Taheva ja Õru valla ning Valga linna huvihariduse ja huvitegevuse kava perioodil 01.09.2017 kuni 31.12 2018 ja kinnitada see uues redaktsioonis;

määrata küla- ja asumiliikumise komisjoni volikogu esindajana Monika Rogenbaumi, noorte omaalgatuslike projektide hindamise komisjoni Vladimir Baranovi.

määrata Valga valla arengukava koostamise töörühmadesse Lauri Drubinš, Igor Jallai, Ilmar Tõlner,  Ants Tiisler ja Tõnu Reinup;

anda valla aukodaniku nimetus ja sellega kaasnev Raemedal Erika Kašale.

Seoses Uno Kaskpeidi  volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõpetamisega,  asus tema asemel Valga valla volikogu liikmeks Tõnu Reinup