UUDISED JA TEATED

Tsirguliina vee- ja kanalisatsiooniprojekt sai KIK-i toetuse

Valga Vallavalitsuse ja AS Valga Vesi koostöö tulemusena sai Tsirguliina vee- ja kanalisatsiooniprojekt 1,4 miljonit  eurot toetusraha.  SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu otsustas 17. detsembril toetada  AS Valga Vesi toetusetaotlust Tsirguliina vee- ja kanalisatsioonivõrgu uuendamiseks ja laiendamiseks.

Aastaid on Tsirguliina rahva unistuseks olnud kaasaegne ühisveevärk. Hetkel ei ole ligemale 63 protsendil Tsirguliina aleviku elanikest võimalik liituda ühisveevärgiga ja 66 protsendil kanalisatsiooniteenusega, kuna torustikud on välja ehitamata. Tsirguliina on suurim asula Valga vallas, kus torustikud kaasajastamata ja märkimisväärne hulk inimesi tarbib joogivett oma salvkaevudest ja  juhib reovee samas kõrval kogumismahutitesse, mille seisund ja lekkekindlus on teadmata. Ehitusprojekti eesmärgiks on tõsta joogivee kvaliteeti, kontrollides veevõttu ning vähendades reoveest tulenevat koormust pinna- ja põhjaveele.

„Peale valdade ühinemist on Valga valla üheks prioriteediks olnud Tsirguliina vee- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine. Ehitustöödega rajatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteemi liitumispunktid kinnistute piirile, elanike mureks jääb torustike viimine liitumispunktist elamusse," selgitas Valga asevallavanem, AS Valga Vesi nõukogu liige Enno Kase.

Asevallavanema sõnul on projekti elluviimine oluliseks sammuks Tsirguliina elanike elukvaliteedi parandamisel. "Valga vald loob elanikele võimalused vee- ja kanalisatsiooniga liitumiseks ja loodame, et kohalikud elanikud seda võimalust ka peale ehitustööde lõppemist kasutavad ehk siis aktiivselt väljaehitatud süsteemiga liituvad, "sõnas asevallavanem.

„Projekti esialgseks hinnanguliseks rahaliseks kogumahuks on ligi  1,8 miljonit eurot, millest Valga Vesi omaosalus on ca 0,4 miljonit eurot s.o. 22,3%. Tööde teostamise ajaks on 2019 kuni 2020 lõpuni," selgitas AS Valga Vesi juhatuse liige Jüri Teder.

Kokku uuendatakse ja rajatakse alevikku ligi 6km veetorustikke ja ligi 8km kanalisatsioonitorusid sadade liitumispunktidega. Lisaks sellele veel reoveepumpla ning reovee puhastusjaam.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) siseriiklikku keskkonnaprogrammi taotlusvooru esitati toetuse saamiseks 238 projekti kogusummas 20 555 512 eurot, mis on kaks korda rohkem kui taotlusvooru eelarve. Taotluste kogusummas sooviti enim toetust  veemajanduse vallas – 12,53 miljonit eurot.