UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Jaanikese motokompleksi detailplaneeringu koostamise algatamine

Valga Vallavolikogu 31.01.2020. a otsusega nr 144 algatati Valga valla, Jaanikese küla, Jaanikese motokomplaksi detailplaneeringu koostamine. Sama otsusega jäeti algatamata detailplaneeringu koostamiseks keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Algatatud detailplaneeringu koostamise eesmärk on luua Jaanikese motokompleksi kahele krundile ruumiline terviklahendus, mis võimaldab kompleksi võtta töösse multifunktsionaalse sportimis-, harrastussportimis- ja vabaajakeskusena, mille rõhuasetus on motokrossil.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 31,6 ha. Planeeringuala asub Valga vallas, Jaanikese külas Jaanikese tee (riigiteetee nr 23120, kõrvalmaantee) ääres Jaanikese suvilarajooni vahetusläheduses. Krundi naabruses asuvad maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksused. Osadel maaüksustel asuvad ka majapidamised.

Tõlliste valla üldplaneeringuga on piirkonda kavandatud üldkasutatava maa maakasutusjuhtotstarbega Jaanikese motokompleksi maa-ala. Samuti on piirkonda kavandatud ulatuslikud perspektiivse elamumaa maakasutuse juhtotstarbega alad. Perspektiivset Jaanikese elamumaa-ala ei ole üldplaneeringu kohaselt senini kasutusele võetud. Arvestades algatatava detailplaneeringu eesmärgiga, Tõlliste valla üldplaneeringuga, planeerimisseadusega ja looduskaitseseadusega1, sisaldab detailplaneering üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut Jaanikese oja kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkust. Koostatud eelhinnangu kohaselt ei kaasne üldjuhul kavandatava tegevuse elluviimisel olulist keskkonnamõju. Kavandatava tegevusega ei ületata keskkonna taluvusvõimet planeeringualal. Planeeringualal on motospordiga tegeletud aastakümneid ning planeeringuala funktsiooni ei muudeta, vaid luuakse juurde täiendavaid võimalusi vaba aja veetmiseks. Kavandatava tegevusega ei kaasne üldjuhul olulist keskkonnamõju, kuid suursündmuste toimumise ning krossi- ja enduroraja reaalse kasutamise ajal võib esineda mürast tingitud häiringuid, mistõttu on oluline planeeringulahenduse välja töötamisel arvestada võimaliku müratasemega ning näha ette lahendused võimalike häiringute ära hoidmiseks või leevendamiseks. Samuti tuleb planeeringulahenduse väljatöötamise käigus hinnata, kas Jaanikese oja vett on võimalik ning otstarbekas kasutada krossiaja hooldamiseks, kunstlume tootmiseks ning hinnata missugused mõjud sellega kaasnevad.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

Koostamise algataja ja kehtestaja on Valga Vallavolikogu (e-post kantselei@volikogu.valga.ee, telefon 766 1553),

Koostamise korraldaja ja koostaja Valga Vallavalitsus (e-post valga@valga.ee, telefon 766 9900).

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel (https://www.valga.ee/238).

Lenna Hingla

planeeringute juhtivspetsialist

5860 1234

lenna.hingla@valga.ee