UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavalitsus kuulutab välja hanke Valga ujula laienduse ruumiprogrammi eskiislahenduse koostamiseks

HANKETEADE: Valga ujula laienduse ruumiprogrammi eskiislahenduse koostamine

Hankija nimi: Valga Vallavalitsus

Hanke nimetus: Valga ujula laienduse ruumiprogrammi eskiislahenduse koostamine

Käesolevaga teeb hankija huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hankedokumendis sisalduvatele tingimustele.

1. Üldandmed

1.1. Hankija: Valga Vallavalitsus, Puiestee 8, Valga, 68203, reg nr 77000507, valga@valga.ee, tel 766 9900.

1.2. Hanke eest vastutav isik: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre

1.3. Hankemenetlus: hinnapäring

2. Hanke objekt ja eesmärk

2.1. Eesmärk: Valga ujula (Kungla 16, Valga) laienduse esmase eskiisi koostamine. Laienduse ehitusalune pind on orienteeruvalt 550 m2, kõrgus kuni 9 m. Ujula laiendusena kavandada veekeskus. Eskiisi koostamise eesmärk on läbi mõelda veekeskuses pakutavate teenuste ja atraktsioonide tüübid ja suurused vastavalt võimalikule juurdeehituse mahule. Eskiis on aluseks projekteerimishanke väljakuulutamiseks. Pakkuja peab nõustama Valga Vallavalitus veekeskuse ehitushanke lähtetingimuste koostamisel.

3. Nõuded pakkujatele

Hankes osalemise tingimused ja tingimustele vastavuse hindamiseks esitatavad dokumendid:

3.1. Pakkuja riiklike maksude tasumise kohustused peavad olema nõuetekohaselt täidetud ja pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama häireteta teostada riigihanke esemeks olevaid töid.

3.2. Pakkuja peab kinnitama, et ta osales viimase kolme aasta jooksul vähemalt ühe Eestis rajatud veekeskuse planeerimisel.

4. Pakkumuse esitamine

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt aadressile hanked@valga.ee hiljemalt 10.12.2018  kell 13.00. Pakkumus peab kehtima vähemalt 60 päeva alates selle esitamisest.

5. Pakkumuste hindamine

5.1. Hankija kontrollib pakkumuste vastavust hankedokumentides sätestatud tingimustele.

5.2. Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse.

5.3. Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi, loobuda teenuse osade tellimisest või lükata tagasi kõik pakkumused kui nende maksumused ületavad selleks planeeritud eelarvet.

6. Läbirääkimised

6.1. Hankija peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi. Hankija peab läbirääkimisi eeldatavasti juhul, kui pakkumuse maksumused ületavad oluliselt hanke eeldatavat maksumust.

6.2. Läbirääkimisi võib hankija pakkujatega pidada kirjalikult e-posti teel. Läbirääkimiste käigus on hankijal õigus nõuda pakkujalt täiendavate dokumentide esitamist.

6.3. Läbirääkimiste objektiks on hankelepingu eseme ja hankelepingu tingimuste täpsustamine, vajadusel korrigeerimine ja sellest tulenevalt pakkumuse maksumus.

6.4. Hankija tagab kõigi pakkujate võrdse kohtlemise. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed ning hankija ei avalda läbirääkimiste käigus saadud pakkumusi puudutavat teavet.

6.5. Juhul kui hankija on pidanud läbirääkimisi, antakse pärast läbirääkimiste lõppemist pakkujatele võimalus esitada uus hinnapakkumus.

7. Tingimused

Ettemaksu ei teostata

LISAD: Valga veekeskuse võimaliku asukoha asendiplaan.