UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavalitsuse istung 16. 01. 2019

Valga Vallavalitsuse 16. jaanuari 2019 istungil otsustati:

kinnitada

Valga valla aasta ema statuut;
hõbelusika statuut.

kinnitada alljärgnevad taotlus- ja aruandevormid
spordiürituste korraldustoetuste taotluse ja aruande vormid;
spordiklubide treenerite toetuse taotluse vorm;
huvitegevuse toetusfondi taotluse ja aruande vormid
huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlusvorm;
noorte omaalgatuslike projektide toetuse  taotluse ja aruande vormid;
spordiklubide aasta tegevusaruande vorm;
spordiklubide pearaha toetuste taotlemise vorm;
spordiklubide tegevustoetuste taotluse vorm.

korrastada

maaüksuste aadressid Laatre alevikus, Jaanikese külas ja Raavitsa külas

kinnitada

Valga valla infolehe " Valga Teataja" väljaandmise kord

kehtestada

Valga valla eelarvest makstava huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määraks, endise Karula, Tõlliste, Õru ning Taheva piirkonnas, 2019. aasta I, II ja IV kvartalis ühe noore kohta kuni 150 eurot. Kehtestada Valga valla eelarvest makstava huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määraks, lasterikka pere õppurile, kelle elukoht asub endise Valga linna piirkonnas, 2019.aasta I, II ja IV kvartalis ühe noore kohta kuni 45 eurot.

võimaldada

Valga kultuuri- ja huvialakeskuse ja Valga Põhikooli ruumide rendi soodustust 80 % ulatuses  laulu- ja tantsupeo eelproovide läbiviimiseks.

väljastada

kasutusluba Tsirguliina alevikus rajatud mänguväljakule ja Korkuna külas Kaldavere talu kinnistule püstitatud laululavale.

anda

nõusolek Elektrilevi OÜ-le sundvalduse seadmiseks.

eraldada

reservfondist 1200 eurot sportlaste osalemiseks eriolümpia maailmamängudel Araabia Ühendemiraatides.

esitada Valga vallavolikogule kinnitamiseks alljärgnevate määruste ja otsuste   eelnõud:

Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise kord;

Kinnisasja omandamiseks loa andmine;

Valga valla munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused;

Sooru lasteaia liitmine Tsirguliina lasteaiaga Õnnelind;

Omafinantseeringu garanteerimine projekti „Teenusmajade rajamine Valga valda" elluviimiseks;

Valga vallavalitsusele loa andmine lepingu sõlmimiseks MTÜ Valga Spordiselts „ Kalev" tegevuse toetamiseks;

Arvamuse andmine Kantsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja korralduse kohta.