UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vallavalitsuse istung 20. juuni 2018

Valga vallavalitsuse 20. juuni istungil otsustati:

eraldada
spordi eelarve reservist Johanna Ardelile 150 eurot  osalemiseks  rahvusvahelistel tiitlivõistlustel  ja Janika Lõivule 150 eurot  osalemiseks maailmakarikaetappidel;

spordiürituste korraldustoetust MTÜ Valga Petanque klubi Valga MV, Balti karika ja Eesti GP etapi läbiviimiseks  350 eurot;

reservfondist Valga lasteaed Kasekesele tugiisiku palkamiseks  perioodiks 01.06.2018-31.12.2018 2700 eurot.

kinnitada
5.06.2018 toimunud avaliku enampakkumise tulemus ja võõrandada järgmine vallavara: korteriomand Allika tn 4-44, Valga linn lõpphinnaga 2300 eurot, korteriomand Jakobi tn 5-26, Valga linn lõpphinnaga 1100 eurot ja korteriomand Uus tn 10-59, Valga linn lõpphinnaga 1600 eurot OÜ-le Hedinberg ;

14.06.2018 toimunud kirjaliku enampakkumise tulemus ja võõrandada Forestex Tartu OÜ-le    vallavara (metsamaterjal).

määrata
kinnistu Karu-Tindi jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid, reaalosade pindalad ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt: Karulaane, pindala ligikaudu 25,31 ha, 100% maatulundusmaa, Karuniidu, pindala ligikaudu 11,68 ha, 100% maatulundusmaa , Karuvälja, pindala ligikaudu 23,79 ha, 100% maatulundusmaa.

muuta
Valga vallavalitsuse 20.04.2018 korralduse nr 151 „Valtina külas Musta kinnistu jagamine ning uutele tekkinud reaalosadele aadresside, pindalade ja sihtotstarvete määramine" punkti 1.3  ning sõnastada järgmiselt: „23217 Tuulemäe-Meiga tee, pindala 1697 m2, 100% maatulundusmaa ";

Õru vallavalitsuse 28.06.2016 korralduse nr 2-1.3366 „Maa riigi omandisse jätmine" punkti 1  ning sõnastada see järgmiselt: määrata maaüksusele koha-aadress järgnevalt: Priipalu küla maaüksusele piiriettepaneku numbriga AT16004270009 - Uue-Rootsi  maaüksus" ;

Valga vallavalitsuse 09.04.2018 korralduse nr 144 "Aadressiandmete korrastamine" punkti 1.23 ning sõnastada järgmiselt: "Katastriüksuse 94301:001:0741 lähiaadressiks määratakse Rootsi";

Valga vallavalitsuse 10. mai 2018 korraldust nr 200 „Valga valla koolieelsete lasteasutuste tegutsemine 2018. aasta suvel" punkti 5 ning sõnastada see alljärgnevalt: Tõlliste piirkonnas tagatakse suvine lastehoid Sooru lasteaia lastele Tsirguliina lasteaias Õnnelind. Sulgeda Sooru lasteaed 11. juunist kuni 17. augustini. Tsirguliina lasteaed Õnnelind töötab kogu suve ilma kollektiivpuhkuseta.

moodustada
laste ja perede heaolu komisjon alljärgnevas koosseisus ja kehtestada komisjoni põhimäärus:

esimees:         Ere Arbeiter, lastekaitse juhtivspetsialist;
aseesimees:  Ivi Tigane, haridusspetsialist;
koordinaator:  Maire Baumverk, lastekaitsespetsialist;
liikmed:          Jüri Konrad, asevallavanem; Kalmer Sarv, asevallavanem; Kätlyn Podiradt, lastekaitsespetsialist; Merike Viilup, lastekaitsespetsialist; Iia Konks, laste hoolekande spetsialist; Valli Ramm, vallaarst; Marek Käis, piirkonnapolitseinik; Thea Tekkel, noorsoopolitseinik.

Laste ja perede heaolu komisjon on Valga valla laste ja lastega peredega töötavate organisatsioonide, asutuste ja vallavalitsuse strateegiline koostööorgan, mis edendab valdkondadeülest dialoogi;

noorte omaalgatuslike projektide komisjon alljärgnevas koosseisus:
esimees:   haridus- ja kultuurivaldkonda kureeriv asevallavanem
liikmed:   spordi- ja noorsootöö spetsialist, Valga Avatud Noortekeskuse juhataja, Taheva piirkonna esindaja, Õru piirkonna esindaja, Tõlliste piirkonna esindaja, Karula piirkonna esindaja, Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja

Komisjoni ülesandeks on noorte omaalgatuslike projektide hindamine.

väljastada
kasutusluba Valga valla Taheva küla Matimäe kinnistule  püstitatud päikeseelektrijaamale

anda
otsustuskorras tasuta tähtajatult grupi linnakodanike kasutusse vallale kuuluv kinnistu asukohaga Piiri tn 8a Valga linn, Valga vald, pindala 1480 m2, maa-ala kasutatakse seal asetsevate autogaraažide säilitamiseks ning kasutajad ehitavad välja piirdeaia, värvivad garaažid ja tagavad kasutataval kinnistul heakorra.

lubada
teostada FIE Svetlana Pavlovitsil ajavahemikul 01.07.2018-15.10.2018 seente ja marjade kokkuostu aadressil Haru tn 1 Valga linnas.