UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vallavalitsuse istung 21. märtsil

Valga vallavalitsuse 21.03.2018 istungil otsustati:

heaks kiita volikogule edastamiseks
valla reoveekohtkäitluse ja äraveo eeskiri, mis reguleerib õigussuhteid valla haldusterritooriumil reovee kohtkäitluseks ja  äraveoks. Eesmärgiks on tagada maksimaalne ohutus inimeste tervisele, keskkonnale ja varadele;

sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord, millega reguleeritakse sotsiaalhoolekandelise abi andmise, selle rahastamise ja taotlemise tingimused ning kord Valga vallas sellises ulatuses, mis ei ole reguleeritud seaduste ja valla teiste  õigusaktidega;

kinnitada

Õru lasteaed-algkooli hoolekogu koosseis;

eraldada eelarvest

tegevustoetust 24-le Valga linna kultuurialasele mittetulundusühingule 16 580 eurot;

stuudio Joy pedagoogide töö tasustamiseks 2018. aastal 30 160 eurot;

ühekordsete projektide toetust 15-le Valga linna kultuurialasele mittetulundusühingule  8514 eurot;

tegevustoetust ja ühekordsete projektide toetust endiste valdade 16-le kultuurialasele mittetulundusühingule 9990 eurot;

toetust 10-le Valga valla harrastusspordiklubile 2018. aastaks 10 000 eurot;

toetust 15-le Valga vallas tegutsevale spordiklubile  II kvartali spordiürituste korraldamiseks 2640 eurot;

toetus Pille Illakule kahe spordiürituse korraldamiseks 200 eurot;

toetust treenerite tasustamiseks 2018. aastal 13-le spordiklubile 98 040 eurot;

toetust valla spordiklubide sportlastele  meistrivõistlustest osavõtutasudeks ja tegevuseks  1400 eurot;

toetust noorte omaalgatuslikele  projektidele kokku 718 eurot sh. „Noorte ukrainlaste kohtumine" läbiviimiseks 490 eurot, noorteansambli MANFRED osalemiseks konkursil 111 eurot ja „Noorte Pinks 2018" läbiviimiseks 117 eurot;

mitte eraldada

toetust projektile „Valga muusikakooli õpilased Liivimaa noorteorkestriga Hollandisse", kuna projekti taotlus ei ole kooskõlas määruses sätestatuga ehk tegemist ei ole noorte omaalgatusliku projektiga;

toetust  MTÜ  Valga Laskurklubile  osalemiskulude katmiseks  Eesti meistrivõistlusel. Taotlus ei ole kooskõlas määruses sätestatuga, kuna  noorsportlaste osalemiskulud vabariiklikel võistlustel  ei kuulu katmisele taotletud toetuse meetmest

eraldada reservfondist

toetus MTÜ Liivimaa Noorteorkestrile osalemiseks XIII Euroopa Noorte muusikafestivalil Hollandis 1000 eurot;

anda

üürile sotsiaaleluruumid;

50- protsendiline soodustus Valga Jaanikese Koolile Valga kultuuri- ja huvialakeskuse ruumide, heli- ja valgustehnika kasutamise kuludest  seoses vabariikliku hariduslike erivajadustega laste tantsufestivali korraldamisega;

 määrata

täiendav sotsiaaltoetus invaabivahendite ja ravimite kulu hüvitamiseks valla kodanikule;

kanda

kuludesse ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid seisuga 31.12.2017 summas 1716.36 eurot;

bilansist välja lootusetuid nõudeid seisuga 31.12.2017 summas 3564,95 eurot;