UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vallavalitsuse istung 24.aprillil

Valga vallavalitsuse 24.aprillil toimunud istungil otsustati:

eraldada
reservfondist Tsirguliina keskkoolile 720 eurot ja Valga põhikoolile 765 eurot tantsurühmade osalemiseks Kagu-Eesti tantsupeol Põlvamaal, Intsikurmus, 25.-27. mail 2018.

muuta
Lepa külas asuva Andrese kinnistu  nimi Suure-Andrese'ks.  

muuta Taheva vallavalitsuse 27.02.2007 korralduse nr 13 „Maa riigi omandisse jätmine" punkti 1.2 ning sõnastada järgmiselt: „ Laanemetsa külas asuv Karjääriveere maaüksus, pindalaga 0,99 ha, sihtotstarbega  maatulundusmaa".

 Õru vallavalitsuse 16.11.2015 korralduse nr 2-1-1.3/66 „Lauda ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine" punkti 1  ning sõnastada järgmiselt: "Määrata Õru vallas, Priipalu külas asuva lauda ehitise teenindamiseks vajaliku Farmi maaüksuse suuruseks ligikaudu 10500 m2. Muuta Õru vallavalitsuse 16.11.2015 korralduse nr 2-1-1.3/67 „Hoonestusõiguse seadmine" punkti 2 ning sõnastada see järgmiselt: „ Hoonestusõigusega koormatava maatüki asukoht: Õru vald Priipalu küla Farmi maaüksus. Maa ligikaudne suurus 10500 m2."

määrata
Lüllemäe külas kinnistu Siplase  tekkinud reaalosadele lähiaadressid, reaalosade pindalad ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt: Siplase, pindala ligikaudu  41,56 ha, 100% maatulundusmaa, Siplasepõllu, pindala ligikaudu 14,29 ha, 100% maatulundusmaa.

Valga vallas Korijärve külas Järveotsa katastriüksuse juurde liitmiseks sobiva maa lähiaadressiks Koprasalu.

kinnistu Metsoja jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid, reaalosade pindalad ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt: Metsvindi, pindala ligikaudu  43,56 ha, 100% maatulundusmaa; Metsaniidu, pindala ligikaudu 3,93 ha, 100% maatulundusmaa.

nõustuda
maa ostueesõigusega erastamisega Korijärve küla Koprasalu  pindalaga 4776 m2 Siim Kärtner'ile. Ostueesõigusega erastatava maa sihtotstarve on maatulundusmaa. Maa erastatakse Siim Kärtner'ile kuuluva Järveotsa kinnistu juurde.

edastada
Valga Vallavolikogule  Taheva Vallavolikogu 01. aprilli 2004 otsuse nr 9 muutmine"Vaba metsamaa erastajatenimekirja kinnitamine" punkt 1, sõnastades see järgmiselt: " Kinnitada alljärgnev metsamaa erastajate nimekiri: FIE Sulev Trahv  maatüki nr 16, pindala 5 ha, põllumajanduslik tootja ja FIE Helju Leosk  maatüki nr 26, pindala 1 ha, põllumajanduslik tootja ja metsamajandaja".

väljastada
kasutusluba Valga linnas Kase tn 8 kinnistul asuvale laiendatud üksikelamule.

kasutusluba AS Utilitas Eesti alates Vabaduse tn 39 kinnistust kuni Maleva tn 8 kinnistuni rajatud kaugküttetorustikule.

kasutusluba Pargi tänaval ehitatud vee - ja kanalisatsioonitorustikule.