UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavolikogu 31. mai istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu I koosseisu 18. istung toimus reedel, 31. mail 2019 algusega kell 13.00 Lüllemäe Põhikoolis. Kohal viibis 24 saadikut 27st.

Vallavolikogu istungil otsustati:

Kehtestada korruptsioonivastase seaduse rakendamise eelnõu. Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Valga vallas, sealhulgas määrab teavitamise, ametiseisundi määratlemise, huvide deklaratsiooni esitama kohustatud isikud ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu.

Lubada Trebor Agro OÜ-l (11746688) Valga vallas omandada kinnistu Agron Halduse Osaühingult (11407992).

Otsustab:

  • Tunnistada tagasiulatuvalt alates 1. märtsist 2019 kehtetuks Valga Linnavolikogu 30.märtsi 2001 otsuse nr 16 „Valga Lastekodu Kurepesa asutamine" punkt 2.
  • Tunnistada kehtetuks Sooru Lasteaia määruse number 52.

Võtta vastu:

  • Valga valla uuenenud  jäätmehoolduseeskiri. Jäätmehoolduseeskiri sätestab jäätmehoolduse korralduse ja määrab kindlaks jäätmeseaduse § 71 lõikes 2 sätestatud jäätmehoolduse korraldamise nõuded, jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonnad, vedamise sageduse ja aja, jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra ning järelevalve jäätmekäitluse üle Valga valla haldusterritooriumil.
  • Tsirguliina Lasteaia Õnnelind põhimäärus.

Kehtestada Kungla tänav 24c ja selle lähiümbruse detailplaneering.

Määrata Vallavolikogu esindajaks Valga Muuseumi nõukogusse Tõnu Reinup.

Delegeerida relvaseaduse § 84 lg 3 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustamine Valga Vallavalitsusele.

Kinnitada rahanduskomisjoni liikmeks Aigar Hanimägi.

Võtta teadmiseks revisjoniaktis esitatud kontrollimise tulemused valga vallavalitsuse tegevuse õiguspärasuses personalikonkursside läbiviimisel perioodil detsember 2017- märts 2018.

Volikoguliikmete Teresa Sale ja Kalev Härki arupärimistele vastasid vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Jüri Konrad ja vallahooldusteenistuse juhataja Arno Uprus.

Valga vallavanem Margus Lepik  andis ülevaate  vallavalitsuse teenistuste tegemistest maikuus.

Avaldusega volikogu töökorraldust toetava infosüsteemi VOLIS kohta esines vallavolikogu liige Monika Rogenbaum.