UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vallavolikogu kinnitas valla lisaeelarve

Reedel, 6.aprillil toimunud vallavolikogu istungil võeti vastu mitu olulist määrust. Nende seas ka Valga valla 2018. aasta lisaeelarve kogumahus 3 861 702,46 eurot.

Lisaks otsustas vallavolikogu anda loa laenu võtmiseks 2018. aasta valla eelarves ette nähtud investeeringute finantseerimiseks kuni 2 000 000  eurot. Laenu toel on kavas teha Kungla tn 16 koolihoonele juurdeehitus, katta Vabaduse tn 13 koolihoone rekonstrueerimise omaosalus, Kuperjanovi tn 12 renoveerimise omaosalus ning katta europrojektide (8.kvartal ja keskväljak) abikõlbmatud kulud. „Nimetatud objektid olid prioriteetide seas ka Valga linna arengukavas, eelarvestrateegias ja  valdade ühinemisdokumentides. Laenu võtmiseks on kavas korraldada hange, et saada võimalikult soodsad lepingutingimused. Laenu tähtajaks planeeritakse 10 aastat," selgitas volikogu liikmetele laenu kasutamise valdkondi rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp.

Volikogus kinnitati Valga valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri ning sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord.

Reovee kohtkäitlus ja äraveo eeskiri kehtib kõikidele füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele, kes teostavad reovee kohtkäitlust ja kasutavad purgimisteenust Valga valla haldusterritooriumil ning ka neile ettevõtjatele/ettevõtetele, kes pakuvad vallas purgimisteenust.

Määruse koostamise peamiseks eesmärgiks on tagada maksimaalne ohutus inimese tervisele, keskkonnale ja varale. „Samuti annab see dokument ülevaate sellest, millistele tingimustele peavad vastama reovee kohtkäitlusrajatised, omapuhastid ning millistel tingimustel tohib ja saab neid rajada. Lisaks saab eeskirjast infot, kuidas peab talitama, et käidelda tekkinud reovett keskkonnasõbralikult, reostamata samal ajal põhjavett ning veekogusid," selgitas ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras on reguleeritud kõik kohaliku omavalitsuse kohustuslikud sotsiaalteenused ning lisaks täiendavad sotsiaaltoetused ja muud sotsiaalteenused. „Määruse väljatöötamisel on aluseks võetud nii Valga linnas kui endistes valdades väljakujunenud  toetuste maksmise  ja teenuste osutamise praktikat," sõnas volikogus vastava määruse eelnõud tutvustanud valla sotsiaaltöö teenistuse juhataja Meeli Tuubel.

Volikogu liige Monika Rogenbaum tegi istungil avalduse, kus palus volikogu liikmetel taaskord tagasi tulla alatise küla- ja asumiliikumise komisjoni moodustamise vajalikkuse juurde. „Volikogu tasemel vastava komisjoni moodustamine ei ole pelgalt minu uitmõte ja subjektiivne arusaam, kuidas eriti just haldusreformijärgses omavalitsuses võiks suhtlus ja suhe kogukondadega korraldatud olla. Selge, et vaid vastav vallavolikogu komisjon üksi ei saa ega suuda lahendada kõiki muresid, mistõttu ühe esimese väljakutsena tuleks välja töötada just Valga valda sobiv kogukondade koostöömudel, mille üheks osaks oleks ka vallavolikogu alatine küla- ja asumiliikumise komisjon. Lisaks aga kuuluksid mudelisse vallaametnikud, kogukonnakogu, küla- ja asumivanemad," selgitas Rogenbaum. Ühtlasi palus volikogu liige erakondade üleselt mõelda ja otsustada, kas tõesti on olemas kaalukaid põhjusi, miks küla- ja asumiliikumise komisjoni Valga vallas olema ei peaks.

Volikogu kinnitas Valga vallavolikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu maksmise korra ning tunnistati kehtetuks Valga vallavolikogu 01.12.2017 otsus nr 13 „Vallavolikogu esimehele hüvituse määramine" ja 15.12.2017 otsus nr 21 „Valga Vallavolikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu maksmise kord". 

Lisaks otsustati lõpetada osaühing Savelen ja Õru Soojus tegevus. Nimelt on Valga valla tekkimise ühinemislepingu sõlmimisel otsustatud, et alates 01.01.2018 osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust liitunud valla territooriumil AS Valga Vesi. Lähtudes ülaltooduga puudub vajadus osaühing Savelen olemasoluks ning seoses tegevusülesannete äralangemisega puudub vajadus ka Valga valla hallatava asutuse Õru Soojus tegevuse jätkamiseks.

Asevallavanem vallavanema ülesannetes Viktor Mägi vastas voliniku Monika Rogenbaumi arupärimisele, mis puudutas vallavalitsuse avaliku teenistuse vabadele ametikohtadele konkursside läbiviimise õiguspärasust ning informatsiooni ja muude küsimuste all käsitleti valla sümboolika, Valga haigla sünnitusosakonna  ja valla teehooldustööde teemasid.

Valga haigla teemal oli volikogus küsimustele vastamas Valga Haigla AS juhataja Marek Seer.