« Tagasi

Kaugõppegümnaasium kuulutab välja hanke e-õppe infokonsultandi leidmiseks

Pakkumiskutse „E-õppe infokonsultandi teenuse ost" projekti „Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse III" raames

1. Valga Kaugõppegümnaasium soovib osta E-õppe infokonsultandi teenust projekti „Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse III". Projekti lõpp on 31.08.2022.

1.1. Kirjeldus: teenuse pakkuja nõustab ja juhendab õpetajaid ja õppureid e-õppes Moodle keskkonnas. Annab juhtkonnale regulaarselt aru päevakorralistest probleemidest ja tehtud tööst. Tööülesannetega seotud dokumentatsiooni loomine ja haldamine. Moodle keskkonnas vajaminevate koolituste organiseerimine.

1.2. Nõuded: pakkuja omab teadmisi tänapäevasest õpikäsitlusest ja digitehnoloogiast  ning peab oskama nõustada õpetajaid digitaalsete õpilahenduste kavandamisel. Peab olema läbinud Moodle koolitused. Oskab administreerida ja arendada Moodle õpikeskkonda ning nõustama lõppkasutajaid õpikeskkonna kasutamisel.

2. Pakkumuse maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

3. Eduka pakkumuse valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima kuumaksumusega pakkumus.

4. Hankelepingu valmistab sõlmimiseks ette hankija.

5. Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi või ei sõlmi hankelepingut hanketeates määratud tähtaja jooksul või kui edukaks tunnistatud ja hankelepingu sõlminud pakkuja ei asu hankelepingut täitma ja hankeleping lõpetatakse, on hankijal õigus hinnata pakkumusi uuesti ja tunnistada edukaks hinna poolest järgmine pakkumus.

6. Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi pakkumuste hinna vähendamise eesmärgil.

7. Pärast läbirääkimisi võib hankija teha pakkujatele ettepaneku kohaldatud tingimustel pakkumuse esitamiseks.

8. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui:

8.1. tekib vajadus hankelepingu eset olulisel määral muuta;

8.2. hanke läbiviimise aluseks olevad tingimused on oluliselt muutunud ja seetõttu osutub hankelepingu sõlmimine mittevajalikuks või võimatuks;

8.3. kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

9. Põhjendatud vajaduse korral on hankijal õigus hange omal algatusel kehtetuks tunnistada.

Nõuded hinnapakkumuse vormistamisele

Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalised võimalused.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 08.09.2020 kl 09:00 e-posti aadressile hanked@valga.ee

Küsimuste või täpsustuste korral võtke palun ühendust airi.magi@vkog.edu.ee 53008292 või 7641 594.