« Tagasi

Üle poole Valga vallaeelarvest läheb haridusele

Veebruaris kinnitas vallavolikogu Valga valla 2023. aasta eelarve, mille põhitegevuse tulud 25 151 369 eurot, põhitegevuse kulud 24 958 220 eurot ja tulem 193 149 eurot. Investeerimistegevuse tulud on 943 932 eurot ning investeerimistegevuse kulud 5 086 857 eurot. Kohustuste katmiseks võetakse 1 550 000 eurot laenu ning kohustuste tasumiseks kulub 1 105 961 eurot. 

Vallaeelarvega seotud põhimõtted ja eesmärgid on järgmised:

* Tagada valla jätkusuutlikkus ja toimetulek hüppeliselt kasvanud kulude tingimustes.

* Põhitegevusest laekuvad tulud peavad ära katma valla struktuuride palgafondi ja majanduskulud.

* Säilitada üldjoontes olemasolev hallatavate asutuste struktuur ja teenuste kättesaadavus üle valla.

* Hallatavate asutuste töötajate palgatõus.

* 2022. aastal alustatud ehitusobjektide lõpetamine.

* Leida vahendid seoses 2019 kuni veebruar 2021 ellu viidud projekt Est-Lat 51 "Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendus" finantskorrektsiooni summas 340 513,66 eurot täitmiseks.

Vallaeelarve tuludest moodustavad maksutulud 46%, toetused 49% ja tulud kaupade ja teenuste müügist 5%. Kõige enam planeeritakse tulu füüsilise isiku tulumaksust, millest tuluna on arvestatud 11 059 278 eurot. Maksumaksjad on Valga vallas 5971, vallaelanikke on 15 483. Registreeritud töötute arv 01.01.2023 seisuga on 883.

Põhitegevuse kuludest läheb 57% personalikuludeks, majandamiskuludeks 32% ja kõikvõimalikeks toetusteks 10%. Personalikuludest omakorda 69% läheb haridusvaldkonda ning 31% on kõikide ülejäänud valdkondade töötajate palkadeks. 2022. aasta täitmisega võrreldes on kütte-, elektri- ja vee eest tasumiseks arvestatud enam kulusid 30%, teede- ja avalike alade hooldamiseks 33% enam ja hoolekandesse 53% enam.
Pangalaenude intressidele kulus valla 2022. aastal 101 965 eurot, 2023. aastal tuleb toime tulla märkimisväärse kulude kasvuga laenude teenindamisel ning arvestatud on, et intressidele kulub 365 720 eurot.

Valdkondade vaatest kasutatakse vallaeelarve vahendeid konkurentsitult kõige enam hariduskulude katmiseks, selleks on arvestatud ligi 13 miljonit eurot, millest palgakulu koos maksudega on 9 852 265 eurot.

Investeeringutest on prioriteediks töös olevate objektide lõpetamine. Eelarves on arvestatud E.Enno 15 spordihoone, Valga ujula ja Valga avatud noortekeskuse ehitus- ja rekonstrueerimistöödega.

 

Valga valla eelarvega saab lähemalt tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/404032023003