« Tagasi

Valga vallametsa metsa väljavedu

Hanke objektiks on Valga vallametsa erinevatest osadest järgatud metsamaterjali ja raiejäätmete väljavedu ning virnastamine ettenäidatud laoplatsidele. Peamiselt on harvendus- ja turberaiete metsamaterjalivedu.

Hanke põhiandmed: puidu ligikaudne maht on kuni 500 tihumeetrit ning puit raiutakse periooditi aastaringselt.
Tööde teostamise periood: väljavedaja peab valmis aastaringselt töid teostama (sõltuvalt ilmastikust ja raiutud puidu kogusest). Väljavedajaga sõlmitakse töövõtuleping kuni 31.12.2023.
Hanke eest vastutav isik: Madis Mumm, keskkonnaspetsialist; tel + 5194 3569, e-post madis.mumm@valga.ee .  

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-postile hanked@valga.ee  hiljemalt 16.06.2023 kell 12.00 märgusõnaga „Väljavedu 2023"

Pakkumuste võrdlemine ja hindamine:

  • Pakkumuse edukuse üle otsustab Hankija pärast seda, kui ta on saanud Pakkujatelt pakkumused (vajadusel ka muudatused), on tutvunud esitatud dokumentidega ning kontrollinud Pakkuja ja pakkumuste vastavust esitatud tingimustele.
  • Pakkumus peab sisaldama ümarpalgi veo hinda koos käibemaksuga. Osakaal hindamiskriteeriumist 85 %.
  • Pakkumus peab sisaldama raiejäätmete veo hinda koos käibemaksuga. Osakaal hindamiskriteeriumist 15 %.
  • Pakkumuse tegemisel ära näidata veokauguse ja hinna arvutuskäik alljärgnevat tabelit aluseks võttes:

Väljaveokauguse tabel

  • Distantsi arvestamisel mõõdetakse kaugus raielangi keskkohast vastava laoplatsi keskkohani mööda väljaveoteed.
  • Raielangile ja langilt ärasõit ei kuulu eraldi tasustamisele.
  • Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind, mis arvutatakse valemiga t1 *0,85 +t2 * 0,15
  • Pärast eduka pakkumuse väljaselgitamist teeb Hankija eduka pakkumuse esitanud Pakkujale ettepaneku sõlmida hankeleping.

Metsamaterjali koguse arvestus toimub peale materjali virnastamist. Puiduvirnad mõõdetakse juhendi „Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine" järgi. Seejärel vormistatakse vastav akt ning töö teosta esitab vahearve teostatud tööde kohta.

Täpne kogus selgub peale materjalide turustamist, misjärel teostatakse lõplikud finantstehingud.