« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 03.03.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 03.03.2021 istungil otsustati:

Eraldada toetust Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karula Kogudusele 2 111 eurot Muinsuskaitseameti poolt rahastatud projekti „Karula kiriku varemete konserveerimise I etapp" omafinantseeringu katmiseks.

Kehtestada Valga valla eelarvest makstava huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määraks:

 • endises Karula, Tõlliste, Õru ning Taheva piirkonnas 2021. aasta I, II ja IV kvartalis ühe noore kohta kuni 150 eurot;
 • lasterikka pere õppurile, kelle elukoht asub Valga linnas 2021. aasta I, II ja IV kvartalis ühe noore kohta kuni 45 eurot.          

Kinnitada Valga valla haridusasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus 2021. aastaks:

 • Valga valla üldhariduskoolide õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta on:

o   statsionaarses õppes 2623,45 eurot aastas, 218,62 eurot kuus;

o   mittestatsionaarses õppes (Valga Kaugõppegümnaasium) 1073,32 eurot aastas, 89,44 eurot kuus.

 • Valga valla koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta on 5139,22 eurot aastas, 428,27 eurot kuus.
 • Valga Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta on 2523,94 eurot aastas, 210,33 eurot kuus.

Moodustada konkursikomisjonid:

1. sotsiaaltöö teenistuse juhtumikorraldajate (noortegarantii tugisüsteemi arendamiseks ja testimiseks) ametikohtade täitmiseks järgmises koosseisus:

 • esimees: asevallavanem Mati Kikkas                  
 • liikmed:

o   lastekaitse juhtivspetsialist Jaana Kala;

o   sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre;                    

o   Valga Avatud Noortekeskuse juhataja Maarja Mägi;

o   sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp.                                                               

2. sisekontrolöri ametikoha täitmiseks järgmises koosseisus:

 • esimees: asevallavanem Toomas Peterson
 • liikmed:

o   rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;

o   vallasekretär Diana Asi;

o   IT juhtivspetsialist Teemar Hiir;        

o   asevallavanem Mati Kikkas.

3. menetleja ametikoha täitmiseks järgmises koosseisus:

 • esimees: asevallavanem Toomas Peterson
 • liikmed:

o   jurist Anastassija Kikkas;

o   vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit.

Väljastada kasutusluba:

 • Valga linnas Toogi tn 5 kinnistule (katastritunnus 85401:016:0520) püstitatud 10 kW võimsusega päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221353517).
 • Unikülas Kirpu kinnistule (katastritunnus 94301:001:0067) püstitatud 12 kW võimsusega päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221356213).

Anda nõusolek sundvalduse seadmiseks Elektrilevi OÜle (registrikood 11050857) sundvalduse seadmiseks Hämariku tänava (katastritunnus 85401:017:0024) kinnistule maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks. Sundvalduse ala suurus on 159 m2. Sundvaldus seatakse tähtajatult ja tasuta.

Määrata Väike-Laatsi tn 10 maaüksuse (katastritunnus 85401:016:0300; pindala 9021 m2; 100% tootmismaa), Väike-Laatsi tn 12 maaüksuse (katastritunnus 85401:016:0020; pindala 3228 m2; 100% tootmismaa) ja Väike-Laatsi tn 14 maaüksuse (katastritunnus 85401:016:0310; pindala 2840 m2; 100% tootmismaa) liitmisel tekkinud reaalosale lähiaadress ja katastriüksuse sihtotstarve järgnevalt: Valga vald, Valga linn, Väike-Laatsi tn 10, 100% tootmismaa.

Määrata Tuule tn 1 maaüksuse (katastritunnus 85401:009:2400; pindala 10906 m2; 100% ärimaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Valga vald, Valga linn, Tuule tn 1, 100% ärimaa;
 • Valga vald, Valga linn, Tuule tn 3, 100% ärimaa.

Muuta Valga vallas Valga linnas Pedeli tn 2a (katastritunnus 85401:007:1110) maa sihtotstarve 100% transpordimaaks.

Taotleda munitsipaalomandiosse Valga vallas alljärgnevad maaüksused ja määrata neile aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Hargla küla

Limpri tee

85501:001:0522

transpordimaa 100%

Hargla küla

Pilpaküla põik L5

85501:001:0698

transpordimaa 100%

Hargla küla

Kaupluse tee

85501:001:0800

transpordimaa 100%

Iigaste küla

Lüüdi tee

85501:001:0375

transpordimaa 100%

Iigaste küla

Söödi tee

85501:001:0409

transpordimaa 100%

Iigaste küla

Nutu-Iigaste L5

85501:001:0693

transpordimaa 100%

Iigaste küla

Nutu-Iigaste tee

85501:001:0857

transpordimaa 100%

Jaanikese küla

Jõeääre

85501:001:0957

maatulundusmaa 100%

Jaanikese küla

Pääsukese tn 2b

85501:001:0709

üldkasutatav maa 100%

Jaanikese küla

Motokeskuse tee

85501:001:0928

transpordimaa 100%

Kaagjärve küla

Mõisa tee

85501:001:0429

transpordimaa 100%

Kaagjärve küla

Leola-Roosimäe L1

85501:001:0819

transpordimaa 100%

Karula küla

Aia tee

85501:001:0563

transpordimaa 100%

Koikküla

Sarapuu tee

85501:001:0738

transpordimaa 100%

Koikküla

Soo tee L1

85501:001:0743

transpordimaa 100%

Koikküla

Peatuse

85501:001:0852

üldkasutatav maa 100%

Korijärve küla

Võime tee

85501:001:0900

transpordimaa 100%

Korijärve küla

Koosa järv

85501:001:0925

veekogude maa 100%

Korkuna küla

Kaldavere tee

85501:001:0687

transpordimaa 100%

Käärikmäe küla

Tollari tee

85501:001:0788

transpordimaa 100%

Käärikmäe küla

Mustasilla-Ruusaaugu tee L3

85501:001:0807

transpordimaa 100%

Käärikmäe küla

Tollari järv

85501:001:0967

veekogude maa 100%

Laatre alevik

Uus tn 1

85501:001:0453

üldkasutatav maa 100%

Laatre alevik

Sigala tee

85501:001:0546

transpordimaa 100%

Laatre alevik

Pargi tänav L1

85501:001:0556

transpordimaa 100%

Laatre alevik

Kesk tn 5

85501:001:0827

üldkasutatav maa 100%

Laatre alevik

Kesk tn 7b

85501:001:0934

üldkasutatav maa 100%

Laatre alevik

Uus tn 4

85501:001:0938

üldkasutatav maa 100%

Lepa küla

Anni-Pugritsa L1

85501:001:0649

transpordimaa 100%

Londi küla

Lekto tee

85501:001:0918

transpordimaa 100%

Londi küla

Ojametsa tee L2

85501:001:0922

transpordimaa 100%

Lota küla

Pärna tee

85501:001:0514

transpordimaa 100%

Lüllemäe küla

Kikka-Ehala tee

85501:001:0552

transpordimaa 100%

Lüllemäe küla

Pikksaare tee

85501:001:0581

transpordimaa 100%

Lüllemäe küla

Köstre tee L1

85501:001:0768

transpordimaa 100%

Lüllemäe küla

Kultuurimaja tee

85501:001:0964

transpordimaa 100%

Lüllemäe küla

Ruusanurme-Pikkjärve tee

85501:001:0969

transpordimaa 100%

Pikkjärve küla

Mürgi-Puustuse tee

85501:001:0877

transpordimaa 100%

Priipalu küla

Priipalu-Kirsimäe tee

85501:001:0577

transpordimaa 100%

Pugritsa küla

Anni-Pugritsa tee L1

85501:001:0719

transpordimaa 100%

Pugritsa küla

Kopra tee

85501:001:0756

transpordimaa 100%

Raavitsa küla

Sõpruse tn 4a

85501:001:0730

veek. maa 35%, üldk. maa 65%

Sooru küla

Pargi

85501:001:0799

maatulundusmaa 100%

Sooru küla

Sooru-Tiirikese tee

85501:001:0813

transpordimaa 100%

Sooru küla

Metsaääre tänav

85501:001:0894

transpordimaa 100%

Tagula küla

Tare tee

85501:001:0608

transpordimaa 100%

Taheva küla

Koplimäe tee

85501:001:0835

transpordimaa 100%

Tsirguliina alevik

Vabriku põik L1

85501:001:0399

transpordimaa 100%

Tõlliste küla

Sireli tänav L3

85501:001:0699

transpordimaa 100%

Tõlliste küla

Sireli tänav L3

85501:001:0837

transpordimaa 100%

Tõlliste küla

Sireli tänav L4

85501:001:0949

transpordimaa 100%

Uniküla

Uniküla-Õisu tee

85501:001:0972

transpordimaa 100%

Uniküla

Parve-Uniküla tee

85501:001:0985

transpordimaa 100%

Valga linn

Uus tn 41

85501:001:0433

üldkasutatav maa 100%

Valga linn

Väike-Laatsi tänav T3

85501:001:0535

transpordimaa 100%

Valga linn

Kirde tn 8a

85501:001:0746

tootmismaa 100%

Valga linn

Lille tänav T2

85501:001:0753

transpordimaa 100%

Valga linn

Viadukti tänav T1

85501:001:0841

transpordimaa 100%

Valga linn

Kirde tn 2a

85501:001:0862

tootmismaa 100%

Valga linn

Räni org 3

85501:001:0884

üldkasutatav maa 100%

Valga linn

Kirsipuu tänav T1

85501:001:0895

transpordimaa 100%

Valga linn

Roheline tn 7

85501:001:0951

üldkasutatav maa 100%

Valga linn

Pedeli jõgi

85501:001:0955

üldkasutatav maa 100%

Väljaküla

Väike Emajõgi

85501:001:0965

üldkasutatav maa 100%

Õlatu küla

Väike-Pargivälja

85501:001:0604

üldkasutatav maa 100%

Õlatu küla

Priipalu-Ratniku tee

85501:001:0926

transpordimaa 100%

Õru alevik

Tiri tee

85501:001:0523

transpordimaa 100%

Õru alevik

Kooli tee

85501:001:0529

transpordimaa 100%

Õru alevik

Ringtee

85501:001:0966

transpordimaa 100%

Õruste küla

Õruste tee

85501:001:0840

transpordimaa 100%

Õruste küla

Mälestise

85501:001:0892

ühisk. ehitiste maa 100%

Anda otsustuskorras eraisiku kasutusse Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga:

 • Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-2 (üldpind 74,7 m²);
 • Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-16 (üldpind 39,6 m²);
 • Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-12 (üldpind 48,3 m²).

Mitte eraldada huvihariduse ja huvitegevuse toetust kolmele taotlejale taotluste nõuetele mittevastavuse tõttu