« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 04.03.2022 erakorralise istungi kokkuvõte

Kinnitada kaasava eelarve ideede paremusjärjestus ja elluviidavad ideed

Moodustada kultuurialaste toetuste määramise komisjoni alljärgnevas koosseisus:

 • esimees hariduse, kultuuri, noorsootöö, kehakultuuri, spordi, kogukondade arengu ning sotsiaalabi ja tervishoiu valdkonda kureeriv asevallavanem;
 • aseesimees kultuurispetsialist;
 • liikmed: 

- Valga linna esindaja Ülle Juht;

- Karula piirkonna esindaja Janika Jurs;

- Tõlliste piirkonna esindaja Tiia Pärnik-Pernik;

 -Taheva piirkonna esindaja Lea Radsin;

- Õru piirkonna esindaja Siiri Anier;

- mittetulundusühingute esindaja Sirje Päss;

- Valga Vallavolikogu poolt määratud esindajad. 

Kehtestada Valga valla eelarvest makstava huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määraks endises Karula, Tõlliste, Õru ning Taheva piirkonnas 2022. aasta I, II ja IV kvartalis ühe noore kohta kuni 150 eurot.

Kehtestada Valga valla eelarvest makstava huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määraks lasterikka pere õppurile, kelle elukoht asub Valga linna piirkonnas 2022. aasta I, II ja IV kvartalis ühe noore kohta kuni 45 eurot.

Kinnitada Õru Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseis järgnevalt:

 • Erlend Jablonski – lasteasutuse lapsevanemate esindaja;
 • Ekaterina Jurjeva – lasteasutuse lapsevanemate esindaja;
 • Evelin Kurrikoff – kooli õpilaste vanemate esindaja;
 • Karmen Kiis – kooli õpilaste vanemate esindaja;
 • Helle Ritso – kooli õppenõukogu esindaja;
 • Lea Kindsiko – lasteasutuse õpetajate esindaja
 • Valga valla esindajana Valga Vallavolikogu poolt nimetatud isik.

Muuta Valga Vallavalitsuse 19.01.2022 korraldust nr 12 „Enampakkumise tulemuse kinnitamine"  punkti 1.4 ja sõnastada see järgmiselt:  Enampakkumine nr 168229561  ja võõrandada kinnistu Muru tn 1a, Laatre alevik, Valga vald, registriosa nr 6281250 Controlpanel OÜ-le, registrikood 11541354.

Kinnitada oksjonikeskkonnas www.osta.ee toimunud avaliku enampakkumise tulemused:

 • enampakkumine nr 170278072 ja võõrandada korteriomand asukohaga Kesk tn 7-3, Valga linn, Valga vald, registriosa nr 1248840 lõpphinnaga 19 002 eurot Kauri Kütt´ile.
 • enampakkumine nr 170278146 ja võõrandada korteriomand asukohaga Pargi tn 14-18, Valga linn, Valga vald, registriosa nr 1897040 Kiur Kimmel´ile.

Väljastada kasutusluba Valga vallas Rebasemõisa külas Mäeküla kinnistule (katastritunnus 28902:003:0221) püstitatud abihoonele (ehitisregistri kood 120872726).

Määrata vastavalt käesoleva korralduse lisale 1 Mäe-Puurina maaüksuse (katastritunnus 28901:002:0281; pindala 29,27 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 1. Valga vald, Londi küla, Mäe-Puurina, 100% maatulundusmaa;
 2. Valga vald, Londi küla, Puurinapõllu, 100% maatulundusmaa.

Määrata vastavalt käesoleva korralduse lisale 2 Mäe-Puurina maaüksuse (katastritunnus 28901:002:0282; pindala 3,10 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

Valga vald, Londi küla, Mäe-Puurina, 100% maatulundusmaa;

Valga vald, Londi küla, Puurinapõllu, 100% maatulundusmaa

Jagada kinnistu registriosa numbriga 2305140 kaheks ja määrata Laatres Pargi tn 9 katastriüksusele uus registriosa number.

Omandada Valga vallale kokkuleppel kinnisasja omanikuga raha eest Valga valla Valga linna E. Enno tn 18 järgmine korteriomand: Korteriomand nr 5 (registriosa nr 1455240).

Teha vallavolikogule ettepanek astuda mittetulundusühingu Eesti Jäätmehoolduskeskus (registrikood 80195414) liikmeks.

Teha vallavolikogule ettepanek lubada korraldada riigihange korraldatud jäätmeveo kontsessioonilepingu sõlmimiseks Valga maakonnas.

Eraldada reservfondist 5000 eurot Ukraina elanike toetuseks. Toetus kanda Eesti Punane Rist MTÜ pangakontole nr EE742200001180001436.

Vaadati üle avatud valitsemise tegevuskava ja otsustati tegevuskava muutmine ja täiendamine lisada järgmise valitsuse istungi päevakorda.

Tegevuskava on leitav siin https://www.valga.ee/vallavalitsuse-oigusaktid