« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 17.11.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 17.11.2021 istungil otsustati:

Vabastada LC Valga Säde MTÜ Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide üüri, heli- ning valgustehnika eest makstavast summast 80% ulatuses seoses 25. novembril 2021 toimuva klubi aastapäeva ürituse korraldamisega.

Väljastada kasutusluba:

 • Valga vallas Tsirguliina alevikus Nooruse tn 1a kinnistule (katastritunnus 82005:001:0312) rajatud mänguväljakule (ehitisregistri kood 221372364);
 • Valga linnas Peebu tn 2 kinnistule (katastritunnus 85401:010:2480) rajatud mänguväljakule (ehitisregistri kood 221375629);
 • Valga linn, Sõpruse tn 3 kinnistule (katastritunnus 85401:003:0042) püstitatud üksikelamule (ehitisregistri kood 120658389).

Muuta:

 • Valga Vallavalitsuse 08.09.2021 korralduse nr 346 „Sundvalduse seadmine ASi Eesti Andmesidevõrk kasuks " punkti 1 asendades selles sõnad „ASile Eesti Andmesidevõrk" sõnadega „Eesti Andmesidevõrgu ASile";
 • Valga Vallavalitsuse 06. oktoobri 2021 korralduse nr 372 „Kinnisasja omandamine avalikes huvides" punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt:  „4. Määrata kinnisasja omandamise lepingu sõlmimise tähtajaks 8. jaanuar 2022".

Määrata lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed Mäeotsa maaüksuse (katastritunnus 77901:002:0370; pindala 38,32 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele:

 • Valga vald, Sooru küla, Mäeotsa, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Sooru küla, Mäemetsa, 100% maatulundusmaa.

Anda nõusolek tähtajatult ja tasuta isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜle (1050857) alljärgnevatele kinnistutele maakaabelliinide paigaldamiseks:

 • Piiriotsa põik, katastritunnus 82001:001:0407, registriosa nr 10803950,  kaitsevööndi ala suurus ligikaudu 12 m2;
 • Piiriotsa tee, katastritunnus 82001:001:0408, registriosa nr 10012950,  kaitsevööndi ala suurus ligikaudu 626 m2.

Kinnitada Valga Lasteaed Kaseke hoolekogu 2021/2022. õppeaasta koosseis järgnevalt:

 • Laura Lumi – Pääsusilma rühma lapsevanemate esindaja;
 • Kristin Täks – Nurmenuku rühma lapsevanemate esindaja;
 • Kaili Drubinš – Kannikese rühma lapsevanemate esindaja;
 • Aleksandra Pravdina – Kullerkupu rühma lapsevanemate esindaja;
 • Ereli Sarv – Rukkilille rühma lapsevanemate esindaja;
 • Merilen Kabanen – Karikakra rühma lapsevanemate esindaja;
 • Mari-Anne Juur – õpetajate esindaja;
 • hariduse valdkonda kureeriv asevallavanem – Valga Vallavalitsuse esindaja.

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 21. oktoobri 2020 korraldus nr 361 „Valga Lasteaia Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine 2020/2021. õppeaastaks".

Lubada Valga Põhikoolil avada 2021/2022. õppeaastal pikapäevarühmi, arvestades kooli vajadust ning koolile eraldatud eelarvelisi vahendeid.

Suurendada õpilaste piirnormi 2021/2022. õppeaastal Valga Priimetsa Kooli 4.a klassis ühe õpilase võrra ja kinnitada klassi suuruseks 26 õpilast.

Kinnitada oksjonikeskkonnas osta.ee toimunud avaliku enampakkumise tulemus: kinnistu  Endla (registriosa nr 1443440) asukoht Sooblase küla, Valga vald müüdi lõpphinnaga 31 200 eurot Agner OÜ-le (registrikood 10659355). Oksjoni komisjonitasu on 780 eurot (enampakkumine nr 164907326).

Kinnitada Valga Jaanikese Discgolfi pargi kasutusse võtmiseks eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks MTÜ Valga Discgolfarid (registriosa nr 80600441).

Eraldada projektide reservfondist Lüllemäe Põhikooli uue lasteaiarühma ruumide remondi ettenägematuteks kuludeks 4 217 eurot

Eraldada reservfondist:

 • Telliskivi tänava, Hiie tänava ja Hoidla tee katete remondiks freespuruga asfaldiga 19 292 eurot;
 • Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusele projektorile ja arvutile välitingimustesse vihmakindla ümbrise ja postikinnituse ehitamiseks 500 eurot.