« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 18.01.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Võõrandada otsustuskorras raieõigus eraisikutele küttepuude varumiseks järgmistelt munitsipaalmetsa maatükkidelt:

 • Linnamets-1, eraldiselt 142, koguses 9,751 tm (metsateatis nr 50000445127) maksumusega 124,67 eurot, millele lisandub käibemaks;
 • Linnamets-1, eraldiselt 142, koguses 9,538 tm (metsateatis nr 50000445127) maksumusega 116,22 eurot, millele lisandub käibemaks;
 • Siidre, eraldiselt 10, koguses 9,418 tm (metsateatis nr 50000451381) maksumusega 121,34 eurot, millele lisandub käibemaks.

Väljastada kasutusluba Valga linnas Aia tn 10 kinnistule (katastritunnus 85401:005:0410) püstitatud Säde pargi tiigi terrassile (ehitisregistri kood 221316245) ning lugeda teavitatuks kasutusteatis Valga linnas Aia tn 10 kinnistule (katastritunnus 85401:005:0410) püstitatud Säde pargi tiigi täite- ja tühjendustorustikule (ehitisregistri kood 221326573).

Määrata järgmiste maaüksuste jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Vastallo maaüksus (katastritunnus 28901:003:0354; pindala 26,78 ha; 100% maatulundusmaa):
  • Valga vald, Pugritsa küla, Vastallo, 100% maatulundusmaa;
  • Valga vald, Pugritsa küla, Hundi, 100% elamumaa.
 • Hansu maaüksus (katastritunnus 82001:002:0670; pindala 3,29 ha; 100% maatulundusmaa):
  • Valga vald, Paju küla, Hansu, 100% elamumaa;
  • Valga vald, Paju küla, Laudapõllu, 100% maatulundusmaa.
 • Kalda maaüksus (katastritunnus 77901:001:1161; pindala 19,44 ha; 100% maatulundusmaa):
  • Valga vald, Koikküla, Lehise, 100% maatulundusmaa;
  • Valga vald, Koikküla, Kaldapõllu, 100% maatulundusmaa.
 • Jõeääre maaüksus (katastritunnus 82002:002:0006; pindala 2,07 ha; 100% maatulundusmaa) ja Loku (katastritunnus 82002:002:0005; pindala 29,75 ha; 100% maatulundusmaa):
  • Valga vald, Iigaste küla, Jõeääre, 100% elamumaa;
  • Valga vald, Iigaste küla, Loku, 100% maatulundusmaa

Muuta:

 • Vilaski külas Sangaste metskond 79 katastriüksuse (katastritunnus 82001:001:0204) sihtostarve järgmiselt: 100% maatulundusmaa.
 • Uus-Munapalu (katastritunnus 77901:005:0094) maaüksuse uueks koha-aadressiks Valga maakond, Valga vald, Kalliküla, Hoo.
 • Valga Vallavalitsuse korraldusi:
 • 7. oktoobri 2020 korraldus nr 335 „Rebasemõisa küla Suislepa maaüksuse jagamine ning uutele tekkinud reaalosadele aadresside ja sihtotstarvete määramine" punkti 1.1 ja sõnastada see järgmiselt: „1.1. Valga vald, Rebasemõisa küla, Suislepa, 100% maatulundusmaa;".
 • 14. juuli 1994 korraldus nr 335 „Hoonestusõiguse seadmisest aadressil Tartu tn 95" punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt: „3. Hoonestatud maa sihtotstarve on 45% elamumaa ja 55% ärimaa.".
 • 24. juuli 2019 korraldus nr 302 "Seisukoht maa ostueesõigusega erastamise võimalikkuse kohta plaani- ja kaardimaterjali alusel", et võimaldada ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine Valga vallas Kaagjärve külas asuval Kaln-Struuga maaüksusel.

Taotleda munitsipaalomandisse ning määrata aadressid ja sihtotstarbed Valga vallas asuvatele järgmistele reformimata maaüksustele:

 • Valga vald, Lüllemäe küla, Tiigi (katastritunnus 85501:001:0681), pindala 7212 m2, sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa;
 • Valga vald, Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee 14a (katastritunnus 5501:001:0737), pindala 645 m2, sihtotstarve 100% tootmismaa.

Anda nõusolek tähtajatult ja tasuta sundvalduse seadmiseks Elektrilevi OÜle (registrikood 11050857) Viljandi tänav T1 kinnistule (katastritunnus 85401:002:0022, registriosa number 2523640) maakaabelliini paigaldamiseks. Sundvalduse ala suurus on 50 m2.

Kinnitada avaliku enampakkumise tulemus. Oksjonikeskkonnas osta.ee läbi viidud enampakkumise (nr 149042359) tulemus kinnitada ja võõrandada ¼ kaasomandi osa kinnisasjast Oru tn 6 (registriosa nr 785340), asukoht (Valga vald, Valga linn, Oru tn 6) lõpphinnaga 1000 eurot osaühingule BALTPROJEKT (registrikood 10685217).

Suunata volikogu istungile otsuse eelnõu Valga Vallavolikogu 19. juuni 2020 otsuse nr 183 „Valga valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmiseks.