« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 20.07.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 20.07.2021 istungil otsustati:

Anda nõusolek Enefit Connect OÜ sundvalduse seadmiseks kinnistutele sidekaabli paigaldamiseks alljärgnevatele kinnistutele Õru alevikus Teeääre, Ringtee, Väike-Teeääre,  Ringtee 7.

Määrata Sangaste metskond 91 ja 92 maaüksuse  jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

- Valga vald, Väheru küla, Sangaste metskond 91, 100% maatulundusmaa; - Valga vald, Väheru küla, Väheru-Tagula-Lauküla tee, 100% transpordimaa; - Valga vald, Väheru küla, Sangaste metskond 92, 100% maatulundusmaa; - Valga vald, Väheru küla, Väheru-Tagula-Lauküla tee, 100% transpordimaa;

Määrata 1 ja 2 Nahapesja maaüksuse  jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

- Valga vald, Lüllemäe küla, Nahapesja, 100% maatulundusmaa; - Valga vald, Lüllemäe küla, Tagametsa, 100% maatulundusmaa; - Valga vald, Lüllemäe küla, Väike-Nahapesja, 100% maatulundusmaa; - Valga vald, Lüllemäe küla, Künkametsa, 100% maatulundusmaa; - Valga vald, Lüllemäe küla, Metsasiilu, 100% maatulundusmaa;

Väljastada kasutusluba:  

  • Tsirguliina alevik, Sauna tn 5 kinnistule rajatud reoveepuhasti hoonele ja lugeda teavitatuks sama hoone juurde rajatud vee- ja kanalisatsioonitorustiku kohta  esitatud kasutusteatis.
  • Tsirguliina aleviku territooriumil rekonstrueeritud ja laiendatud vee- ja kanalisatsioonitorustikule.
  • kasutusluba Tsirguliina alevikus Jõe tn 1a, Jõe tn 3 ja Emajõe tn 7 kinnisasjade vahele jäävale reformimata maaüksusele rajatud reoveepumplale KP-2.
  • Paju külas Paju mõis kinnistule rajatud puurkaevule.
  • Lüllemäe külas Kirikumõisa tee 15 kinnistule püstitatud madalseiklusrajale.
  • Tõlliste küla, Tõlliste mõis kinnistule püstitatud tootmishoonele  ja lugeda teavitatuks sama hoone juurde rajatud septiku ja imbväljaku kohta.
  • Tsirguliina aleviku territooriumile rajatud tuletõrjeveetorustikule.

Lubada MTÜ-l Valgamaa Metsaühistu otsustuskorras kasutada Valga vallale kuuluvast hoonest asukohaga Jaama pst 12, Valga linn, Valga vald, ruumi nr 52 üldpinnaga 19,5 m2 järgmistel tingimustel: - kasutusse andmise tähtaeg − tähtajatu; - üürnik tasub üüri koos kõrvalkuludega 97,50 eurot kuus.

Lubada MTÜ-l Valga Abikeskus otsustuskorras kasutada Valga vallale kuuluvast hoonest asukohaga Valga vald, Koikküla küla, endise Koikküla Lasteaed-Algkooli  ruume nr 14, 16 ja 17 üldpinnaga 123,70 m2 järgmistel tingimustel: - kasutusse andmise tähtaeg üks aasta arvates lepingu sõlmimisest; - üürnik tasub kõrvalkulude eest 70 eurot kuus.

Anda Taheva Valla Külade Seltsile tasuta kasutusse 6 m2 maad maaüksusel asukohaga Valga vald, Taheva küla, järgmistel tingimustel: - kasutusse andmise tähtaeg kuni 31. detsember 2026; - selts tagab kasutatava maaüksuse heakorra ja korrashoiu.

Anda otsustuskorras Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liidule kasutusse Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-6 (üldpind 74,0 m²) lepingus sätestatud tingimustel.

Võõrandada avaliku enampakkumise korras Valga vallale kuuluv vara: kinnistu Endla asukohaga Sooblase küla, Valga vald, alghinnaga 20 000 eurot, tagatisraha 2000 eurot.

Algatada Lüllemäe külas Kullamäe põik 2 ja Tsirguliina alevikus Vabriku tn 2 asuva peremehetu ehitise hõivamise menetlus.

Tuvastada Valga vallas Kaagjärve külas reformimata riigimaal asuvate ehitiste biotiigid ja neid teenindav kõrvalhoone ning kaalukoja hoone peremehetus.

Määrata Valga valla valimiskomisjoni asukohaks Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, Valga maakond.

Eraldada Tsirguliina rahvamajale 727 eurot valvesignalisatsioonisüsteemi väljavahetamiseks.

Eraldada MTÜ-le Jõusport toetust 2500 eurot seoses rammuspordi võitluse korraldamisega Valga linnas.  

Väljastada partneri kinnituskiri  MTÜ Valga Abikeskuse poolt ettevalmistatavale projektile "Valga valla nõustamisteenuste ühe ukse teenus".