« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 20.07.2022 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 20.07.2022 istungil otsustati:

1. Võõrandada munitsipaalmetsast otsustuskorras raieõigust küttepuude varumiseks eraisikutele maatükilt Linnamets 1, eraldiselt 70, mahuga 9,478 tm, kogumaksumusega 331,73 eurot ja maatükilt linnamets 5, eraldiselt 235, mahuga 9,178 tm kogumaksumusega 321,23 eurot. Hindadele lisandub käibemaks.

2. Võõrandada otsustuskorras tasuta Valga Keskraamatukogule Õru harukogu tarbeks küttepuid munitsipaalmetsa Linnamets 1 maaüksuse eraldistelt 127 ja 134, mahuga 35 rm, pikkusega 50–60 cm.

3. Määrata maaüksuse (katastritunnus 82001:002:0019; pindala 3,32 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

  • Valga vald, Supa küla, Pentsiku, 100% maatulundusmaa;
  • Valga vald, Supa küla, Laane lauda tee, 100% transpordimaa.

4. Nõustuda Valga vallas Tinu küla Vilaski tee (85501:001:0672) maaüksuse jätmisega riigi omandisse ja määrata sihtotstarbeks 100% transpordimaa.

5. Nõustuda 33 Valga vallas asuvate reformimata maaüksuste jätmisega riigi omandisse ja määrata aadressid ning sihtotstarbeks riigikaitsemaa.

6. Anda nõusolek AS Valga Vesi isikliku kasutusõiguse seadmiseks Valga vallas Valga linnas Võru tn 78a (85501:001:1166) maaüksusele. Isikliku kasutusõiguse pindala on ca 195 m2 ja isiklik kasutusõigus seatakse olemasolevatele trassidele.

7. Anda nõusolek Elektrilevi OÜle sundvalduse seadmiseks Valga vallas 11 kinnistule.

8. Loobuda ostueesõiguse teostamisest kinnistu Riisa asukohaga Riisametsa, Hargla küla, Valga vald (registriosa nr 1347840), pindala 12,69 ha omandamisest hinnaga 70 000 eurot.

9. Anda otsustuskorras eraisikute kasutusse Valga vallale kuuluvad korteriomandid.

10.  Kinnitada eelläbirääkimistega pakkumise teel võõrandatava kinnistu asukohaga Pargi tee 2a, Koikküla küla, Valga vald, registriosa nr 2439140, kinnistu suurus 2,01 ha võitjaks MTÜ Valga Abikeskus. Võõrandatava vara hind 20 000 eurot ning ostja on kohustatud sõlmima tähtajalise üürilepingu Valga Vallavalitsusega raamatukogu ruumide kasutamiseks vähemalt kaheks aastaks arvates lepingu sõlmimisest (raamatukogu ruumide pind 187,4 m2, mis moodustab hoone üldpinnast 11%). Raamatukogu ruumide kasutamise eest tasub vald sõlmitavas üürilepingus toodud üüriperioodi jooksul ruumidega seotud kõrvalkulud (küte vastavalt üüritavale pinnale, vesi ja elekter vastavalt mõõturitele).

11. Tunnistada pakkujate puudumise tõttu nurjunuks kirjalik enampakkumine ruumile pindalaga 17 m2 asukohaga Jaama pst 12, Valga linn, Valga vald.