« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 20.10.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 20.10.2021 istungil otsustati:

Moodustada töörühm Valga valla aasta isa aunimetuse määramiseks, järgmises koosseisus:

 • esimees: vallavanem
 • aseesimees: asevallavanem kultuuri- ja hariduse valdkonnas
 • liikmed:  
 • kommunikatsioonijuht;
 • meediaspetsialist;
 • kultuurispetsialist;
 • Naiskodukaitse Valga ringkonna esindaja;
 • Valga Vallavolikogu esimees.

Muuta Valga Vallavalitsuse 14. juuni 2021 korraldust nr 243 „Hajaasustuse programmi 2021. a taotluste rahuldamine" ja kinnitada taotleja projekti „Puurkaevu rajamine koos filtrite ja veetrassidega" tingimusliku rahuldamise otsuse uueks tähtajaks 31. detsember 2021, kuna kasvanud projekteerimise töömahu tõttu ei ole Puurkaevumeistrid OÜ-l võimalik puurkaevu ehitusluba taotleda ettenähtud tähtajaks.

Eraldada vastavalt laekunud taotlustele huvihariduse ja huvitegevuse toetust kokku 8 955 eurot.

Võõrandada otsustuskorras munitsipaalmetsast raieõigust küttepuude varumiseks eraisikutele järgmistel maatükkidelt:

 • Linnamets 3, eraldistelt 172 ja 175, koguses 9,132 tm (metsateatised 50000498945 ja 50000498943), kogumaksumusega 118,89 eurot, millele lisandub käibemaks;
 • Linnamets 3, eraldistelt 172, koguses 9,566 tm (metsateatis 50000498945), kogumaksumusega 123,91 eurot, millele lisandub käibemaks.

Määrata maaüksuste jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Ringiste küla, Lätikmäe maaüksus (77901:002:0410; pindala 28,29 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel:
 • Valga vald, Ringiste küla, Lätikmäe, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Ringiste küla, Lätikmetsa, 100% maatulundusmaa.
 • Lota küla, Jõekalda maaüksuse (katastritunnus 94301:002:1070; pindala 7162 m2; 100% elamumaa) ja Vahelota maaüksuse (94301:002:0610; pindala 9,87 ha; 100% maatulundusmaa) piiride muutmisel:
 • Valga vald, Lota küla, Jõekalda, 100% elamumaa;
 • Valga vald, Lota küla, Vahelota, 100% maatulundusmaa.

Anda nõusolek Elektrilevi OÜle (registrikood 11050857) sundvalduse seadmiseks Tsirguliina alevikus Vabriku tänavale (82001:001:0467, pindala ca 22 m2).

Kinnitada hoolekogude koosseisud 2021/2022. õppeaastal:

 • Valga Lasteaed Buratino hoolekogu koosseis:
 • Jaana Raudsepp – Krõlli rühma lapsevanemate esindaja
 • Kairid Leks – Sipsiku rühma lapsevanemate esindaja
 • Jelena Butkevits – Sajajalgse rühma lapsevanemate esindaja
 • Timo Laks – Lepatriinu rühma lapsevanemate esindaja
 • Mirjam Eller-Kurvits – Pipi rühma lapsevanemate esindaja
 • Anne Olli – Pöialpoisi rühma lapsevanemate esindaja
 • Maarja Paomees – Pöial-Liisi rühma lapsevanemate esindaja
 • Helen Liba – Karu-Pätu rühma lapsevanemate esindaja
 • Sirly Solo – Aabitsa-Mõmmi rühma lapsevanemate esindaja
 • Tiiu Hain – pedagoogide esindaja;
 • Valga Vallavalitsuse esindajana haridusspetsialist või tema ülesandeid täitev ametnik.
 • Valga Lasteaed Walko hoolekogu koosseis:
 • Jaanika Mõttus – Tupsu rühma lapsevanemate esindaja;
 • Elisa Jaaniste – Krõlli rühma lapsevanemate esindaja;
 • Elina Lehis – Rübliku rühma lapsevanemate esindaja;
 • Aljona Raitar − Vääniku rühma lapsevanemate esindaja;
 • Julia Kuus – Päikesejänku rühma lapsevanemate esindaja;
 • Aare Mandel – Naerupalli rühma lapsevanemate esindaja;
 • Janet Tamm – Cipollino rühma lapsevanemate esindaja;
 • Marina Jantsikene – Tšeburaška rühma lapsevanemate esindaja;
 • Katrin Timakova – Mõmmi rühma lapsevanemate esindaja;
 • Inga Lehes  ̶  pedagoogide esindaja;
 • Valga Vallavalitsuse esindajana haridusvaldkonna eest vastutav asevallavanem.
 • Valga Kaugõppegümnaasiumi hoolekogu koosseis järgnevalt:
 • vilistlaste esindaja Valdeko Nielson;
 • õpetajate esindaja Klaus Armenson;
 • õpetajate esindaja Kerly Uppin
 • vilistlaste esindaja Ly Maidla;
 • vilistlaste esindaja Kerle Lillis;
 • õpilaste esindaja Annika Letlane;
 • Valga valla esindajana Valga Vallavolikogu poolt nimetatud isik.

Tunnistada kehtetuks:

 • Valga Vallavalitsuse 21. oktoobri 2020 korraldus nr 363 „Valga Lasteaed Walko hoolekogu koosseisu kinnitamine 2020/2021. õppeaastaks;
 • Valga Vallavalitsuse 21. oktoobri 2020 korraldus nr 364 „Valga Lasteaed Buratino hoolekogu koosseisu kinnitamine 2020/2021. õppeaastaks";
 • Valga Vallavalitsuse 17. septembri 2020 korraldus nr 320 „Valga Kaugõppegümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine".
 • Tunnistada kehtetuks Valga Linnavalitsuse 23.08.2016 määrus nr 4 „Toidupäeva maksumuse kinnitamine Valga linna lasteaedades".