« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 30.04.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 30.04.2021 istungil otsustati:

Kinnitada Valga Vallavalitsuse istungite toimumise aeg ja vallavalitsuse liikmete tööjaotus. Otsustati: 

 • Valga Vallavalitsuse korralised istungid toimuvad reeglina iga kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval algusega kell 9.
 • Kehtestada vallavalitsuse liikmete vaheline tööjaotus alljärgnevalt:
 • vallavanem Monika Rogenbaumi pädevuses on vallavalitsuse töö juhtimine ja valla esindamine, valla eelarve ja rahanduse valdkonna kureerimine;
 • vallavalitsuse liikme, asevallavanema Enno Kase kureerida on valla arengu ning projektide, energiamajanduse, elamumajanduse, vallavara, vallamajanduse, vallahoolduse, keskkonnakaitse, ehituse, ehitusjärelevalve, maakorralduse ja vallaplaneeringute valdkond;
 • vallavalitsuse liikme, asevallavanema Meeli Tuubeli kureerida on hariduse, kultuuri, noorsootöö, kehakultuuri, spordi, kogukondade arengu ning sotsiaalabi ja tervishoiu valdkond;
 • vallavalitsuse liikmed Põim Kama ja Kalev Laul osalevad Valga valda puudutavate küsimuste lahendamisel.
 • Vallavalitsuse teenistustest alluvad:
 • rahandusteenistus ja vallakantselei vallavanem Monika Rogenbaumile;
 • vallavara- ja hooldusteenistus ning ehitus- ja planeerimisteenistus asevallavanem Enno Kasele;
 • kultuuri- ja haridusteenistus ning sotsiaaltöö teenistus asevallavanem Meeli Tuubelile.
 • vallavanemat asendab tema äraolekul asevallavanem Enno Kase ning viimase äraolekul asevallavanem Meeli Tuubel;
 • vallavanema või asevallavanemate asendamise võib vallavanem määrata oma käskkirjaga;
 • asevallavanemaid asendab nende äraolekul vallavanem Monika Rogenbaum;
 • Valga Vallavalitsuse 7. oktoobri 2020 korraldus nr 353 „Valga Vallavalitsuse istungite toimumise aeg ja vallavalitsuse liikmete tööjaotus" tunnistatakse kehtetuks.

Moodustada konkursikomisjon Valga Priimetsa Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks järgmises koosseisus:

 • Esimees: hariduse valdkonda kureeriv asevallavanem;
 • aseesimees: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam;
 • liikmed:      
 • Valga Vallavolikogu hariduskomisjoni esimees Siiri Reiljan;
 • Valga Priimetsa Kooli õppenõukogu esindaja Pilvi Pindma;
 • Valga Priimetsa Kooli hoolekogu esindaja Vitali Mašnitš;
 • Valga Vallavalitsuse poolt määratud muud isikud: Tõnu Reinup, Esta Mets, Kalmer Sarv.

Kutsuda tagasi:

 • AS VALGA VESI nõukogu liikmete nimekirjast Madis  Gross, Toomas  Peterson, Siiri Reiljan, Ruth Jürgens ja Ants Tiisler ning valida AS VALGA VESI nõukogu liikmeks Atso Adson, Kaupo Kutsar, Toomas Pai, Tõnis Balodis, Viktor Mägi ja Vladimir Baranov;
 • Valga Haigla nõukogu liikme kohalt Ester Karuse, Külliki Siilak ja Külli Laugessaar ning valida aktsiaselts Valga Haigla nõukogu liikmeks Elle Sepp, Jelena Jallai ja Margus Lepik;
 • Sihtasutus Taheva Sanatoorium nõukogu liikme kohalt Jüri Konrad, Igor  Jallai, Sulev  Trahv ja  Marje  Laretei ning määrata sihtasutuse Taheva Sanatoorium nõukogu liikmeks asevallavanem Meeli  Tuubel, Rasmus  Onkel, Rena  Hiob ja Rein Rätsepp;
 • SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon nõukogu liikme kohalt Madis Gross, Alar Nääme ja Tõnu Reinup ning määrata Sihtasutuse Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon nõukoguliikmeks Viljar Schmidt ja Kalmer Sarv.

Määrata Valga valla liikmeõiguse teostajaks:

 • Mittetulundusühingus Paju Pansionaadid asevallavanem Meeli Tuubel ning tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 12. veebruari 2021 korraldus nr 50 „Mittetulundusühingu Paju Pansionaadid liikmeõiguste teostaja määramine";
 • Mittetulundusühingus Valgamaa Ühistranspordikeskus asevallavanem Enno Kase ning tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 15. aprilli 2020 korraldus nr 111 „Mittetulundusühingu Valgamaa Ühistranspordikeskus liikmeõiguste teostaja nimetamine".

Nimetada:

 • kohaliku  omavalitsuse  volikogu  volituste  tähtajaks  Valga  valla  esindajateks Sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur nõukogusse Lauri Drubinš ja Teresa Sale; 
 • Valga valla liikmeõiguste teostajaks mittetulundusühingus Valgamaa  Partnerluskogu Viktor Mägi;
 • Valga valla osanikuõiguste teostajaks Ühismajandamise OÜs asevallavanem Enno Kase.

Muuta Valga Vallavalitsuse 9. mai 2019 korralduse nr 199 „Valga Muuseumi nõukogu koosseisu kinnitamine" muutmine punkt 1.1 ja sõnastada see järgnevalt: „1.1. Kalev Härk–Valga Vallavalitsuse esindaja - nõukogu esimees;".

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 6. mai 2019 korralduse nr 2019 korralduse nr 196 „Valga valla kriisikomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine"

Moodustada kriisikomisjon järgmises kooseisus:

 • Komisjoni esimees: vallavanem Monika Rogenbaum;
 • aseesimees: asevallavanem Enno Kase (asendaja vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit);
 • liikmed:
 • asevallavanem Meeli Tuubel (asendaja sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre);
 • Politsei- ja Piirivalveameti Kagu Valga maja piirkonnavanem Kairi Ruus (asendaja piirkonnapolitseinik Marek Käis);
 • Lõuna Päästekeskuse ennetusbüroo juhtivspetsialist Merle Liba (asendaja Valgamaa päästepiirkonna komandopealik Raivo Pavlovitš);
 • kommunikatsioonijuht Kuido Merits (asendaja meediaspetsialist Lea Margus);
 • aktsiaselts Valga Haigla ravijuht Neve Vendt (asendaja aktsiaselts Valga Haigla õendusjuht Anastassia Org);
 • AS VALGA VESI juhataja Jüri Teder (asendaja AS VALGA VESI tootmisjuht Raivo Püvi);
 • AS Utilitas Valga klienditeeninduse osakonna juhataja Raivo Varik (asendaja võrgu vanemmeister Heino Peet);
 • Kaitseliidu Valgamaa Malev malevapealik major Kaido Lusik (asendaja staabiülem Sulev Taimur).