« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 8.09.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 8.09.2021 erakorralisel istungil otsustati:

Määrata Jaanikese külas Lille tänava ääres asuvate kinnistutega liitmiseks sobivate maade lähiaadressid, katastriüksuse sihtotstarbed ja maa maksustamishinnad järgmiselt:

 • Lille tn 2 maaüksusega (katastritunnus 82006:003:0100) liidetava 627 m2 suuruse maaüksuse lähiaadressiks Lille tn 2a (katastritunnus 85501:001:1094), maa sihtotstarbega 100% elamumaa, maa maksustamishinnaga 400 eurot;
 • Lille tn 6 maaüksusega (katastritunnus 82006:003:0230) liidetava 622 m2 suuruse maaüksuse lähiaadressiks Lille tn 6a (katastritunnus 85501:001:1093), maa sihtotstarbega 100% elamumaa, maa maksustamishinnaga 400 eurot;
 • Lille tn 8 maaüksusega (katastritunnus 82006:003:0170) liidetava 373 m2 suuruse maaüksuse lähiaadressiks Lille tn 8a (katastritunnus 85501:001:0420), maa sihtotstarbega 100% elamumaa, maa maksustamishinnaga 240 eurot;
 • Lille tn 10 maaüksusega (katastritunnus 82006:003:0180) liidetava 323 m2 suuruse maaüksuse lähiaadressiks Lille tn 10a (katastritunnus 85501:001:0661), maa sihtotstarbega 100% elamumaa, maa maksustamishinnaga 210 eurot;
 • Lille tn 12 maaüksusega (katastritunnus 82006:003:0130) liidetava 283 m2 suuruse maaüksuse lähiaadressiks Lille tn 12a (katastritunnus 85501:001:0421), maa sihtotstarbega 100% elamumaa, maa maksustamishinnaga 180 eurot;
 • Lille tn 14 maaüksusega (katastritunnus 82006:003:0090) liidetava 68 m2 suuruse maaüksuse lähiaadressiks Lille tn 14a (katastritunnus 85501:001:0422), maa sihtotstarbega 100% elamumaa, maa maksustamishinnaga 40 eurot.

Määrata:

 • Valga linnas Metsa tn 12 maaüksuse (katastritunnus 85401:003:1760; pindala 1189 m2; 100% elamumaa) ja Metsa tn 14 maaüksuse (katastritunnus 85401:003:0200; pindala 2068 m2; 100% elamumaa) piiride muutmisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
 • Valga vald, Valga linn, Metsa tn 12, 100% elamumaa;
 • Valga vald, Valga linn, Metsa tn 14, 100% elamumaa.
 • Hargla Kultuurimaja maaüksuse (katastritunnus 85501:001:0998; pindala 14533 m2; 100% ühiskondlike ehitiste maa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
 • Valga vald, Hargla küla, Kultuurimaja, 100% ühiskondlike ehitiste maa;
 • Valga vald, Hargla küla, Vee, 100% jäätmehoidla maa.
 • Järveotsa maaüksuse (katastritunnus 28902:004:0012; pindala 2,36 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
 • Valga vald, Koobassaare küla, Järveotsa, 100% elamumaa;
 • Valga vald, koobassaare küla, Murakaraba, 100% elamumaa;
 • Valga vald, koobassaare küla, Mägijärve, 100% maatulundusmaa.

Muuta maa sihtotstarvet: Valga linnas Vahtra tn 2 katastriüksuse (katastritunnus 85401:007:1080) sihtostarve muuta 100% ärimaaks.

Anda nõusolek sundvalduse seadmiseks:

 • Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks Valga linnas Pihlaka tänav T1 kinnistutele maakaabelliinide, liitumiskilbi ja jaotuskilbi paigaldamiseks. Sundvalduse pindala 11 m2.
 • Enefit Connect OÜ (registrikood 16130213) kasuks Valga vallas, Õru alevikus, Aida tänavale (94302:002:0034). Sundvalduse pindala 15 m2.
 • AS Eesti Andmesidevõrk (registrikood 14539659) kasuks sideehitise rajamiseks alljärgnevatele kinnistutele:
  • Valga vald, Valga linn, Pärnu tänav (85401:004:0011). Sundvalduse pindala 3 m2;
  • Valga vald, Valga linn, Pärnu tn 9 (85401:004:0015). Sundvalduse pindala 125 m2;
  • Valga vald, Valga linn, Piiri tänav T2 (85401:004:0006). Sundvalduse pindala 84 m2.
 • Enefit Connect OÜ (registrikood 16130213) kasuks sideehitise rajamiseks alljärgnevatele kinnistutele:
 • Valga vald, Valga linn, Kanepi tänav (85401:001:0038). Sundvalduse pindala 16 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Kesva tänav T1 (85401:001:0018). Sundvalduse pindala 15 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Kesva tänav T2 (85401:001:0028). Sundvalduse pindala 25 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Kesva tänav T3 (85401:001:0029). Sundvalduse pindala 8 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Kuuse tänav T1 (85401:001:0033). Sundvalduse pindala 27 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Lepa tänav (85401:001:0045). Sundvalduse pindala 83 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Loode tänav T1 (85401:001:0031). Sundvalduse pindala 307 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Loode tänav T2 (85401:001:0212). Sundvalduse pindala 372 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Lühike tänav T1 (85401:001:0026). Sundvalduse pindala 285 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Lühike tänav T2 (85401:002:0015). Sundvalduse pindala 106 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Nurme tänav (85401:001:0027). Sundvalduse pindala 198 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Odra tänav (85401:002:0016). Sundvalduse pindala 153 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Paju tänav (85401:002:0013). Sundvalduse pindala 123 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Pärna puiestee T3 (85401:002:0019). Sundvalduse pindala 98 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Ravila tänav (85401:001:0036). Sundvalduse pindala 411 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Räni tänav (85401:001:0035). Sundvalduse pindala 31 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Savi tänav (85401:002:0017). Sundvalduse pindala 203 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Siguri tänav (85401:001:0039). Sundvalduse pindala 53 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Tõrva tänav (85401:001:0044). Sundvalduse pindala 255 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Vainu tänav (85401:002:0011). Sundvalduse pindala 16 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Viljandi tänav T1 (85401:002:0022). Sundvalduse pindala 111 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Viljandi tänav T3 (85401:001:0111). Sundvalduse pindala 51 m2;
 • Valga vald, Valga linn, Väike-Lepa tänav T1 (85401:001:0046). Sundvalduse pindala 20 m2.

Muuta Valga linnas asuvate Pedeli jõe paisjärvede nimed avalikult kasutatavate veekogude nimekirjas vastavalt:

 • Veskijärv (VEE208541)
 • Jõekääru järv (VEE2085420)
 • Vahejärv (VEE2085440)
 • Rannajärv (VEE2085450)

Lubada otsustuskorras Valgamaa Spordiliidul (äriregistrikood 80109509) tähtajatult kasutada Valga vallale kuuluvas hoones asukohaga Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 36 ruumi nr 213 üldpinnaga 10 m2 tingimusel, et üürnik tasub üüri koos kõrvalkuludega (50 eurot kuus).

Muuta

Valga Vallavalitsuse 15.04.2020 korralduse nr 117 „Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine " punkti ning sõnastada need järgmiselt:  „1. Anda vastavalt käesoleva korralduse lisale otsustuskorras tasuta kasutusse MTÜ-le Valga Areng (registrikood 80579385) Valga vallale kuuluv mõtteline osa Peebu tn 2 katastriüksusest tunnusega 85401:010:2480 järgmistel tingimustel:".

Omandada vallale kinnisasi asukohaga Tähe tn 31a, Valga linn (registriosa nr 2289640, katastritunnus 85401:003:3040) maksumusega 20 000 eurot.

Võõrandada otsustuskorras:

 • Hargla Maakultuurimajale tasuta küttepuud munitsipaalmetsa maaüksustel Väike-Stoke (eraldistelt 13 ja 16 teostatud raietest 5 rm pikkusega 30cm ja 10 rm pikkusega 45cm;
 • raieõigus küttepuude varumiseks munitsipaalmetsa maatükilt Suur-Stoke, eraldiselt 12, koguses 9,809 tm kogumaksumusega 127,52 eurot (lisandub käibemaks).

Eraldada reservfondist:

 • SA-le Valga Sport Pedeli rannakäsipalli  ja -volle väljaku ehituse lisakulude katteks 5 000 eurot;
 • Lüllemäe Põhikooli nõudepesumasina soetamiseks 2 196 eurot;
 • lasteaiale Kaseke soojussõlme tööde teostamiseks 863 eurot;
 • Valga Keskraamatukogu tuleohutusnõuete täitmiseks 28 493 eurot;
 • Valga linnas asuva auruveduri rekonstrueerimiseks 5 380 eurot;
 • Valga ekstreemspordihalli rekonstrueerimistöödeks 23 185 eurot;
 • Hargla Maakultuurimaja renoveerimistööde omanikujärelevalveteenuse eest tasumiseks 744 eurot.

Määrata Valga valla liikmeõiguste teostajaks Mittetulundusühingus Paju Pansionaadid (registrikood 80030357) vallavalitsuse liige Kalev Laul.

Kehtestada Valga valla lasteaedades toidukordade maksumus lapsevanematele järgnevalt:

 •  Valga linna lasteaedades Kaseke, Pääsuke, Buratino ja Walko
  • hommikusöök   0 eurot
  • lõunasöök          1,13 eurot
  • oode                    0,45 eurot
 •  Valga maapiirkonna lasteaedades Hargla, Lüllemäe, Tsirguliina koolis ja Õru lasteaed-algkoolis:
  • hommikusöök   0 eurot
  • lõunasöök          1 euro
  • oode                    0,4 eurot

Edastada Valga Vallavolikogu 24.09.2021 istungile:

 • määruse „Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord" eelnõu;
 • otsuse „Loa andmine vallavara võõrandamiseks kirjaliku enampakkumise korras" eelnõu;
 • määruse "Valga valla kaasava eelarve menetlemise kord eelnõu esitamine" pealkiri muudetud küsi;
 • määruse „Heakorraeeskiri ja koormise kehtestamine" eelnõu;
 • otsuse „Raavitsa Tiigi krundi detailplaneeringu vastuvõtmine" eelnõu;
 • otsuse „Riissali järvede ehituskeeluvööndi vähendamise taotlus" eelnõu;
 • otsuse „Valga Linnavalitsuse 3. september 2014 korraldus nr 220 p.2.1 „Linnavara otsustuskorras kasutusse andmine" muutmine" eelnõu.