« Tagasi

Valga Vallavolikogu 28. septembri istungi kokkuvõte

Foto: Valga Vallavalitsus

 

Valga Vallavolikogu II kooseisu 11. istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu II koosseisu 11. istung toimus 28. septembril 2022 algusega kell 16.00 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. Istungil osales kokku 24 liiget 25-st, 12 kohapeal ja 12 Zoomi vahendusel.

Otsustati:

 1. Kinnitada Valga valla eelarvestrateegia 2023−2027 ning tunnistada kehtetuks Valga Vallavolikogu 18. detsembri 2020 määrus nr 120 „Valga valla eelarvestrateegia 2021−2025".
 2. Võtta vastu Tsirguliina Rahvamaja põhimäärus.
 3. Anda luba Valga Vallavalitsusel võõrandada kirjaliku enampakkumise korras kasvava metsa raieõigust järgnevalt:
  • Väike-Stoke maaüksuselt (katastri nr 85401:016:0032) raadamine eraldisel 0, hinnangulise raiutava mahuga 349 tm, lageraie eraldistel 27; 28 ja 29, hinnangulise raiutava mahuga 834 tm ja harvendusraie eraldisel 26 hinnangulise raiutava mahuga 134 tm;
  • Siidre maaüksuselt (katastri nr 85401:016:0031) raadamine eraldisel 0, hinnangulise mahuga 161 tm.
  • Määrata võõrandatava vara alghinnaks 57 642 eurot, osavõtutasuks 200 eurot ning tagatisraha 5 764, 20 eurot.
  • Määrata enampakkumise läbiviijaks vallavalitsuse ehitus- ja  planeerimisteenistus.

Istungil andis vallavanem Monika Rogenbaum ülevaate vallavalitsuse tegevusest viimase kuu jooksul ning vastas volinike küsimustele.