« Tagasi

Valga Vallavalitsus otsib Hargla kõrtsihoone restaureerimisprojekti koostajat

Hankija nimi: Valga Vallavalitsus

Hanke nimetus: Hargla kõrtsihoone (mälestis) restaureerimisprojekti koostamine

Käesolevaga teeb hankija huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hankedokumendis sisalduvatele tingimustele.

1. Üldandmed

1.1. Hankija: Valga Vallavalitsus, Puiestee 8, Valga, 68203, reg nr 77000507, valga@valga.ee, tel 766 9900.
1.2. Hanke eest vastutav isik: asevallavanem Viktor Mägi
1.3. Hankemenetlus: hinnapäring

2. Hanke objekt ja eesmärk

2.1. Eesmärk: Hargla kõrtsihoone (mälestise registrinumber 23263) restaureerimisprojekti koostamine.

Projekt peab sisaldama:

-           geoaluse koostamine

-           terve hoone inventariseerimisjoonised (mis käsitleksid ka hoone poeosa)

-           katuse restaureerimise ja pööningu soojustamise projekti

-           fassaadide restaureerimise projekti

-           kõikide välisseinades olevate avatäidete spetsifikatsioonid

-           ruumiprogrammi väike kohandamine (olemasolev WC juurdeehitis tuleb lammutada ja WC'ed koos duššiga lahendada hoone sees, kööki rajada kraanikausi)

-           vee ja kanalisatsiooni, ventilatsiooni, küte ning elektri projektid (puudutavad ainult uue WC asukohta ning kööki kraanikausi)

Kõik projektid on põhiprojekti staadiumis ja projekteerija ülesanne on neid kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Projekti sisu peab vastama kehtivale Eesti standardile „Ehitusprojekt"  EVS 932:2017

Olemasolevad lähtedokumendid: MKA eritingimused ja hoone osalised inventariseerimisjoonised (ainult kultuurimaja hooneosa).

3. Nõuded pakkujatele

Hankes osalemise tingimused ja tingimustele vastavuse hindamiseks esitatavad dokumendid:

3.1. Pakkuja riiklike maksude tasumise kohustused peavad olema nõuetekohaselt täidetud ja pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama häireteta teostada riigihanke esemeks olevaid töid.
3.2. Pakkuja peab tõendama, et omab kõik vajalikud litsentsid mälestisel projekteerimiseks.

4. Pakkumuse esitamine

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt aadressile hanked@valga.ee hiljemalt 16.01.2019  kell 13.00. Pakkumus peab kehtima vähemalt 60 päeva alates selle esitamisest.

5. Pakkumuste hindamine

5.1. Hankija kontrollib pakkumuste vastavust hankedokumentides sätestatud tingimustele.
5.2. Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse.
5.3. Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi, loobuda teenuse osade tellimisest või lükata tagasi kõik pakkumused kui nende maksumused ületavad selleks planeeritud eelarvet.

6. Läbirääkimised

6.1. Hankija peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi. Hankija peab läbirääkimisi eeldatavasti juhul, kui pakkumuse maksumused ületavad oluliselt hanke eeldatavat maksumust.
6.2. Läbirääkimisi võib hankija pakkujatega pidada kirjalikult e-posti teel. Läbirääkimiste käigus on hankijal õigus nõuda pakkujalt täiendavate dokumentide esitamist.
6.3. Läbirääkimiste objektiks on hankelepingu eseme ja hankelepingu tingimuste täpsustamine, vajadusel korrigeerimine ja sellest tulenevalt pakkumuse maksumus.
6.4. Hankija tagab kõigi pakkujate võrdse kohtlemise. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed ning hankija ei avalda läbirääkimiste käigus saadud pakkumusi puudutavat teavet.
6.5. Juhul kui hankija on pidanud läbirääkimisi, antakse pärast läbirääkimiste lõppemist pakkujatele võimalus esitada uus hinnapakkumus.

7. Tingimused
Ettemaksu ei teostata