« Tagasi

Oodatakse pakkumisi lasteaed Walkole kiikede soetamiseks

Pakkumiskutse „Valga lasteaiale WALKO mänguväljaku kiikede soetamine"

1. Kirjeldus ja mahud:

2 rippkiike lastele vanuses 1,5-3

4 rippkiike lastele vanuses 3-7

1 pesakiik lastele vanuses 3+

1 vedrukiik lastele vanuses 1,5-3

Liivast turvaala rajamine vastavalt turvaala suurusele.

Sisaldab pinnase koorimist 30cm, pinnase äravedu, liiva toomist ja sellega süvendi täitmist. Liivaala ääristatakse immutatud äärisega.

Liimpuidust konstruktsiooni korral postid betoneeritakse maasse metallankrutega, puit ei puutu maapinnaga kokku.

Tooted vastavad Euroopa Liidus kehtivale standardile EN 1176

Liimpuidust konstruktsiooni korral postid betoneeritakse maasse metallankrutega, puit ei puutu maapinnaga kokku.

Objektida tutvumine on kohustuslik. Tööde üleandmine – hiljemalt 1. oktoober 2019.

2. Pakkumuse maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

3. Eduka pakkumuse valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus.

4. Hinnapakkumises kajastada lisaks kogumaksumusele kõikide objektide maksumused eraldi.

5. Hankelepingu valmistab sõlmimiseks ette hankija. Edukaks tunnistatud pakkumuse esitaja peab hankelepingu allkirjastama 5 päeva jooksul hankelepingu sõlmimise tekkimise õigusest arvates, s.o kohustusliku ooteaja lõppemise päevast arvates.

Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi või ei sõlmi hankelepingut hanketeates määratud tähtaja jooksul või kui edukaks tunnistatud ja hankelepingu sõlminud pakkuja ei asu hankelepingut täitma ja hankeleping lõpetatakse, on hankijal õigus hinnata pakkumusi uuesti ja tunnistada edukaks hinna poolest järgmine pakkumus.

6. Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi pakkumuste hinna vähendamise eesmärgil.

Pärast läbirääkimisi võib hankija teha pakkujatele ettepaneku kohaldatud tingimustel pakkumuse esitamiseks.

7. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui:

7.1. tekib vajadus hankelepingu eset olulisel määral muuta;

7.2. hanke läbiviimise aluseks olevad tingimused on oluliselt muutunud ja seetõttu osutub hankelepingu sõlmimine mittevajalikuks või võimatuks;

7.3. kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

Nõuded hinnapakkumuse vormistamisele

Hinnapakkumuse palume vormistada asutusele Valga Vallavalitsus

Hankija tunnistab põhjendatud kirjaliku otsusega edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumide kohaselt majanduslikult soodsaima pakkumuse.

Kui võrdselt madalaima hinnaga pakkumuse on esitanud mitu pakkujat, selgitatakse edukas pakkumus liisuheitmise teel, mis toimub pakkujate volitatud esindajate juuresolekul. Liisuheitmise koht ja ajakava teatatakse eelnevalt pakkujatele.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 20.05.2019 kl 10:00 e-posti aadressile hanked@valga.ee

Küstmuste või täpsustuste korral võtke palun ühendust riina@walko.ee