« Tagasi

Pakkumiskutse „Valga Vallavalitsuse arhiivi korrastamine“

1. Valga Vallavalitus kutsub esitama hinnapakkumist hankele „Valga Vallavalitsuse arhiivi korrastamine", mille eesmärk on sõlmida hankeleping edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud ettevõtjaga. Hankelepingu esemeks on Valga Vallavalitsuse arhiivi korrastamine ning selle vastavusse viimine Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud nõuetega vastavalt tehnilises kirjelduses ja hankelepingu projektis sätestatud tingimustele.

2. Pakkumuse maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid, k.a neid, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

3. Hankija kontrollib enne pakkumuste vastavuse hindamist pakkujate kvalifikatsiooni ja kõrvaldamise aluste puudumist.

4. Eduka pakkumuse valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus.

5. Hankelepingu valmistab sõlmimiseks ette hankija. Edukaks tunnistatud pakkumuse esitaja peab hankelepingu allkirjastama 7 päeva jooksul hankelepingu sõlmimise tekkimise õigusest arvates, s.o kohustusliku ooteaja lõppemise päevast arvates.

6. Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi või ei sõlmi hankelepingut hanketeates määratud tähtaja jooksul või kui edukaks tunnistatud ja hankelepingu sõlminud pakkuja ei asu hankelepingut täitma ja hankeleping lõpetatakse, on hankijal õigus hinnata pakkumusi uuesti ja tunnistada edukaks hinna poolest järgmine pakkumus.

7. Edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud ettevõtjal ei tohi olla riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 sätestatud kõrvaldamise aluseid. Enne hankelepingu sõlmimist kontrollib hankija ettevõtjal riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 sätestatud kõrvaldamise aluste puudumist.

8. Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi pakkumuste hinna vähendamise eesmärgil.  Pärast läbirääkimisi võib hankija teha pakkujatele ettepaneku kohaldatud tingimustel pakkumuse esitamiseks.

9. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui:

9.1. tekib vajadus hankelepingu eset olulisel määral muuta;

9.2. hanke läbiviimise aluseks olevad tingimused on oluliselt muutunud ja seetõttu osutub hankelepingu sõlmimine mittevajalikuks või võimatuks;

9.3. kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

10. Põhjendatud vajadusel on hankijal õigus hange omal algatusel kehtetuks tunnistada.

11. Kvalifitseerimistingimused

11.1. Hankelepingu täitmise eest vastutav isik peab omama kutsestandardikohast kutset „Arhivaar, tase 6" või ,,Arhivaar, tase 7", mis peab olema kehtiv vähemalt kuni 31.12.2019. Pakkuja esitab hankelepingu täitmise eest vastutava isiku nime ja kutsenimetuse numbri (Vorm 2). Hankija kontrollib andmeid veebilehel https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/ kuvatavate andmete alusel.

11.2. Pakkujal peab olema kohaliku omavalitsuse või riigiasutuse arhiivi korrastamise kogemus. Arhiiv peab olema korrastatud selliste nõuete kohaselt ja sellisesse olukorda, et arhiivi sisu on võimalik üle anda Rahvusarhiivi. Pakkuja peab olema pakkunud perioodil 01.01.2017−31.12.2018 vähemalt kahele üksusele (kohaliku omavalitsusele või riigiasutusele) arhiivikorrastamise teenust, teenuse lepingud peavad olema täidetud käesoleva hanke hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäevaks. Pakkuja esitab nimekirja täidetud lepingutest, näidates ära tellija nime ja kontaktisiku andmed, lepingu täitmise aja ja teenuse sisu kirjelduse (Vorm 5). Koos täidetud lepingute nimekirjaga tuleb esitada kõikide nimekirjas olevate tellijate antud kinnituskirjad, et pakkuja on arhiivikorrastamise teenuse lepingud täitnud nõuetekohaselt. Kinnituskirjas peavad samuti olema märgitud teenuse osutamise aeg ja teenuse lühikirjeldus.

Lisatingimused:

Objektiga tutvumine on kohustuslik. Kohtumise aja kokkuleppimise või küsimuste tekkimisel võtke palun ühendust anastasya.kikkas@valga.ee

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 28.02.2019 kl 15.00 e-posti aadressile hanked@valga.ee

Käesoleva pakkumiskutse lisad (vormid 1, 2, 3, 4, 5) on pakkumiskutse lahutamatu osa. Kõik vormid (v.a vorm 3 (vajadusel)) peavad olema täidetud ja esitatud hankijale.

Vorm 1 – kõrvaldamise aluste puudumise kinnitus

Vorm 2 – vastutava isiku nimetamine

Vorm 3 – volikiri (vajadusel)

Vorm 4 – esildis

Vorm 5 – teostatud tööde loetelu

Tehniline kirjeldus