« Tagasi

Pakkumiskutse eluruumi renoveerimiseks

Pakkumiskutse

Hankija nimi: Valga Vallavalitsus

Hanke nimetus: Eluruumi renoveerimine (Valga vald, Valga linn, Pärna pst 4 – 32)

Käesolevaga teeb hankija huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hankedokumendis sisalduvatele tingimustele.

1. Üldandmed

1.1. Hankija: Valga Vallavalitsus, Puiestee 8, Valga, 68203, reg nr 7000507, valga@valga.ee, tel 766 9900.

1.2. Hanke eest vastutav isik: munitsipaalvara teenistuse majandusspetsialist Janek Rennu tel, 766 9956

1.3. Hankemenetlus: hange alla lihthanke piirmäära.

2. Hanke objekt

2.1. Objekt: eluruum Valga vallas, Valga linnas, aadressil Pärna pst 4 – 32 (pind 27,1m2)

3. Nõuded pakkujatele

Hankes osalemise tingimused ja tingimustele vastavuse hindamiseks esitatavad dokumendid:

3.1. Pakkuja riiklike maksude tasumise kohustused peavad olema nõuetekohaselt täidetud ja pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama häireteta teostada riigihanke esemeks olevaid töid.

4. Pakkumuse esitamine

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt aadressile hanked@valga.ee hiljemalt 28.02.2019  kell 10.00. Pakkumus peab kehtima vähemalt 60 päeva alates selle esitamisest.

5. Läbirääkimised

5.1. Hankija peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi. Hankija peab läbirääkimisi eeldatavasti juhul, kui pakkumuse maksumused ületavad oluliselt hanke eeldatavat maksumust.

5.2. Läbirääkimisi võib hankija pakkujatega pidada kirjalikult e-posti teel. Läbirääkimiste käigus on hankijal õigus nõuda pakkujalt täiendavate dokumentide esitamist.

5.3. Läbirääkimiste objektiks on hankelepingu eseme ja hankelepingu tingimuste täpsustamine, vajadusel korrigeerimine ja sellest tulenevalt pakkumuse maksumus.

5.4. Hankija tagab kõigi pakkujate võrdse kohtlemise. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed ning hankija ei avalda läbirääkimiste käigus saadud pakkumusi puudutavat teavet.

5.5. Juhul kui hankija on pidanud läbirääkimisi, antakse pärast läbirääkimiste lõppemist pakkujatele võimalus esitada uus hinnapakkumus.

6. Pakkumuste hindamine

6.1. Hankija kontrollib pakkumuste vastavust hankedokumentides sätestatud tingimustele.

6.2. Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse.

6.3. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalised võimalused.

7. Tingimused

Objektiga tutvumine on kohustuslik

Lisa Tööde kirjeldus