« Tagasi

Raavitsa küla, Tiigi detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

Valga Vallavolikogu võttis 24.09.2021 istungil vastu Raavitsa küla Tiigi krundi detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Tiigi krundile hoonestusala ja ehitusõigus elamu ning kõrvalhoonete püstitamiseks, samuti määrata võimalik juurdepääsutee asukoht Riissali järvede kaldale väljapääsuga avalikult kasutatavale teele.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,27 ha. Planeeringuala asub Raavitsa küla suvilate piirkonnas. Krundi naabruses on väikeelamud ja suvilad. Põhja küljelt piirneb krunt metsaga (riigiomand) ja lõuna küljelt kohaliku teega (Valga-Suurekõrtsi-Kesk-Valga tee).

Detailplaneeringuga tehakse planeerimisettepanek Tiigi krundile hoonestusala ja juurdepääsutee asukoha määramiseks. Tiigi krundi hoonestusala piires võib püstitada hooneid järgmise ehitusõiguse järgi:

  • Krundi kasutamise sihtotstarve – üksikelamumaa (EP) 50 % ja tehisveekogu (VT) 50 %.
  • Hoonete suurim lubatud arv – 7.
  • Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 800 m2.
  • Hoonete maksimaalne kõrgus – 9 m, kuni kaks korrust.

Planeeringuga lubatakse krundile äriline kõrvalfunktsioon 20 % ulatuses. Kõrvalfunktsiooni kasutus ei tohi tuua kaasa olulisi mõjusid elukeskkonnale ning parkimine tuleb tagada oma krundil. Kõrvalfunktsiooni täpne osakaal määratakse ärilisel eesmärgil kasutusele võetava hoone ehitusseadustiku kohase loamenetluse käigus.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Karula valla üldplaneeringu muutmiseks Priimetsa 1. ja 2. veehoidla (Riissali järved) kalda ehituskeeluvööndi vähendamise osas 25 meetrilt 10 meetrile. Ehituskeeluvööndi vähendamine on vajalik, et oleks võimalik realiseerida planeerimisettepanek juurdepääsutee rajamiseks. Detailplaneeringu koostamise käigus on analüüsitud veekogu kalda kaitse eesmärke ja planeeritud tegevuste mõju. Analüüsi tulemusena jõuti järeldusele, et ehituskeeluvööndi vähendamine on võimalik, kuna kavandatud tegevused ei muuda oluliselt olemasolevat olukorda kaldal ega suurenda inimtegevuse kahjulikku mõju.

Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldatakse ajavahemikul 15. oktoober – 14. november 2021 Valga Vallavalitsuse (Puiestee tn 8, Valga linna) esimese korruse stendil, Raavitsa küla Pärna ja Riisali bussipeatuses ning Valga valla kodulehel.

Detailplaneeringu menetluse käigus on igaühel õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle ajal avaldada arvamust planeeringu kohta. Oma arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsuse e-postile valga@valga.ee või postiaadressile Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa.