« Tagasi

Valga linna Saviaugu, Petseri ja Männiku tänavate põhiprojekti keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Valga Vallavalitsus otsustajana teatab, et on jätnud algatamata oma 31. jaanuar 2018 korraldusega nr 48 Valga linna Saviaugu, Petseri ja Männiku tänavate põhiprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH).

 

Valga linna Männiku, Petseri ja Saviaugu tänavate põhiprojekti eesmärgiks on luua Valga linnas kui maakonnakeskuses senisest paremad tingimused majandustegevuseks linna tööstus- ja ettevõtlusaladel nii olemasolevatele ettevõtetele kui uutele investoritele. Selleks rekonstrueeritakse Valga linna ettevõtlus- ja tööstuslade ühendusteed, mis jäävad Männiku, Saviaugu ja Petseri tänavale. Kokku rekonstrueeritakse 2,5 km sõiduteed, 2 km kergliiklusteed, tehakse juurdepääsuteed 22 kinnistule, paigaldatakse 53 m sademevee torustikku ning määratakse valgusreklaamide asukohad.

 

KMH jäeti algatamata kuna projektis kirjeldatud tegevuste elluviimisel ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju. Keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmisel on lähtutud KeHJS § 61 lõikes 1 ning keskkonnaministri määruse nr 16.08.2017 nr 31 määruse § 2, §3 ning § 4 sätestatud kriteeriumitest:

- Kavandatav tegevus leiab aset valdavalt aset transpordimaal, olemasolevate teede

mõjutsoonis.

- Rekonstrueeritavad tänavad jäävad Valga linna tööstusalade piirkonda, mis on aktiivne ning tiheda liiklusega. Kavandatav tegevus ei põhjusta piirkonna looduskeskkonna vastupanuvõime ületamist.

- Planeeringuala piirkonnas ei ole märgalasid, randade ja kallaste, pinnavormide, metsade, kaitstavate loodusobjektide, sh Natura 2000 võrgustiku alasid, seega puudub ka igasugune mõju nendele aladele.

- Kui kavandatavate tegevuste elluviimisel järgitakse üldiseid keskkonnanõudeid, siis sellega ei kaasne olulist mõju keskkonnale, kultuuripärandile ning inimese tervisele, heaolule ja varale.

- Lähtudes projektiala keskkonnatingimustest ja maakasutusest ei kaalu ehituse käigus tekitatavad häiringud üles kasu, mida linnaruumi korrastamine tervikuna saab.

- Projektiga ei kavandata olulise negatiivse keskkonnamõjuga tegevusi

 

KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Valga Vallavalitsuses tööpäeviti aadressil Valga linn Puiestee tn 8 kabinet 209.