« Tagasi

Valga linna uue spordihoone ehitustöödest

Viimasel ajal on vallakodanikud järjest rohkem tundnud huvi, miks ei ole veel alanud spordihoone ehitustööd. Vallavalitsus selgitab: riigihanke tulemusena sõlmiti leping Valga Vallavalitsuse, Rennes OÜ ja RST Valga OÜ vahel ning 29.11.2021 allkirjastas ehitusettevõtte esindaja E. Enno tn 15 spordihoone töövõtulepingu. Lepingu kestus on viisteist kuud, see on vallavalitsuse tavapraktikaga võrreldes pikem, kuna hanke ja lepingu puhul on tegemist ehitus- ja projekteerimishankega.

Projekteerimise osa hõlmab Elektrilevile kuuluva alajaama ümbertõstmist, kuna see jääb ehitatava  spordihoone alale. Taoline projekteerimine on keerukas, nõuab kooskõlastusi ja erinevaid mitmepoolseid lepinguid ning  selleks kulub märkimisväärselt aega. Seetõttu ongi hankeleping sõlmitud pikemaks perioodiks. 

2021. aastal rekonstrueeriti praegu kasutuses olevat staadionihoonet, vahetati välja osa avatäiteid ja hoone viidi vastavusse tuleohutusnõuetega. Nendel põhjustel otsustas vallavalitsus koostöös ehitajaga, et olemasolevat staadionihoonet siiski ei lammutata. Analüüsi käigus selgus, et suhteliselt heas seisukorras hoone on võimalik renoveerida sama raha eest, mis läheks maksma osaliselt juba remonditud hoone lammutamine. Olemasolev staadionihoone ühendatakse kaugküttega, rajatakse soojustagastusega ventilatsioon, korrastatakse-remonditakse tribüünid. Hoonele otsitakse seejärel haldaja, kelle kanda jäävad ka edasised ruumidega seotud kulud.

Plaanid rajatava spordihoone osas ei ole muutunud. Valga Vallavalitsusel on kehtiv leping ehitajatega. Oluliselt muutunud majanduskeskkonnas on ehitaja väljendanud muret lepingu täitmise osas. Viidates Ukrainas kestvale sõjale ja erakordselt kõrgele inflatsioonile on ehitaja andnud teada, et sooviks lepingu tingimused üle vaadata. Taotletud on 7,2% ulatuses lisavahendeid materjalide kallinemise tõttu ja lepingu tähtaja pikendamist tarnete ebakindlusest tulenevalt. Lepingupartnerina on vallavalitsus küsinud täpsustavaid andmeid tarnetähtaegade ja konkreetsete materjalide kallinemise osas. Lepingu muudatuse osas langetatakse otsus konkreetsetele andmetele tuginedes.

Ehitaja ja vallavalitsuse esindajad kohtusid 10. mail. Mõlemad pooled väljendasid kohtumisel koostöösoovi spordihoone rajamise osas. Kui alajaama ümbertõstmisega seotud küsimused saavad lahendatud, saab ka spordihoone ehitus alata.

Valga Vallavalitsus