« Tagasi

Valga vallavalitsus kuulutab välja konkursi kommunikatsioonijuhi ametikohale

Kommunikatsioonijuhi ametikoha põhieesmärgiks on:

 

Valga valla maine kujundamise korraldamine ja kommunikatsioonitegevuse arendamine ning rakendamine. Põhiülesanneteks on avalikkusele suunatud sõnumite kujundamine, pressisuhete korraldamine ja päringute koordineerimine. Kommunikatsioonijuht juhib kommunikatsiooniteenistust ning tagab teenistuse ülesannete täitmise.

 

Tööülesanneteks on:

 

Valga valla suhtekorralduse tagamine, vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste kommunikatsioonisüsteemi välja töötamine ning infovahetuse korraldamine meediale; valla teenistujate nõustamine ja juhendamine avalike suhete ja kommunikatsiooni valdkonnas; vallavalitsuse ja volikogu istungitel otsustatu kajastamine meedias; meediakanalite esindajatega kontaktide loomine, hoidmine ja arendamine; valla maine ja visuaalse identiteedi kujundamine ja valla sümboolika ning reklaamkingituste tellimise korraldamine; valla tunnustusalase tegevuse korraldamine; valla uue kodulehekülje arendamine ja toimetamine ning sisu haldamine koostöös vallavalitsuse struktuuriüksustega; maine ja/või kommunikatsioonialaste projektide väljatöötamine, ettevalmistamine ning läbiviimine; valla ajalehematerjalide kogumine ja toimetamine ning tõlkimise, küljendamise, trükkimise ja levitamise korraldamine; kriisireguleerimise ja kriisikommunikatsiooni alases tegevuses osalemine; valla välissuhtluse koordineerimine; valla arengukavas avalikke -ja välisuhteid, kommunikatsiooni eesmärke ja mainekujundust käsitlevate osa väljatöötamises osalemine; valla arenguprotsesside, strateegiate ja poliitika kavandamisel osalemine

 

Nõudmised kandidaadile:

 

 • Kõrgharidus
 • Vähemalt viieaastane töökogemus kohalikus omavalitsuses või avalikus sektoris
 • Vähemalt viieaastane juhtimiskogemus
 • Oskus kirjutada pressiteadet, uudist
 • Teadmised EL, riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine
 • Teadmised omavalitsustele kriisireguleerimismehhanismide toimimisest ja kommunikatsioonist
 • Projektikirjutamise- ja juhtimise kogemus
 • Ürituste ja vastuvõttude korraldamise kogemus
 • Fotografeerimise oskus
 • Väga hea eesti keele oskus, vene keele ning inglise keele oskus suhtlustasemel
 • Ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide (MS Word, Excel, PowerPoint) ning teiste arvutiprogrammide (Outlook, Internet Explorer, Windows) ja andmekogude kasutamise oskus
 • Hea väljendus- ja kuulamisoskus ning oskus säilitada rahu kriisiolukorras
 • Algatusvõime, loovus, kohusetunne ning otsustus- ja vastutusvõime
 • Väga hea suhtlemis- ja koostööoskus, avaliku esinemise oskus, tahe ja pühendumus oma vastutusvaldkonda arendada ning oskus inimesi innustada

Töö asukoht: Valga vald

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Tööaeg: täiskohaga.

 

Sooviavaldus, CV ja motivatsioonikiri saata Valga vallavalitsus e-postile heldi.kaares@valga.ee   hiljemalt 18. aprill 2018.

 

Täiendav info: Margus Lepik, 503 2901 margus.lepik@valga.ee