« Tagasi

Valga Vallavalitsus ootab pakkumisi Tsirguliina kooli võimla heliisolatsiooni paigaldamiseks

Valga Vallavalitsus ootab pakkumisi Tsirguliina kooli võimlasse heliisolatsiooni paigaldamiseks. 

PAKKUMISKUTSE

Hankija nimi: Valga Vallavalitsus

Hanke nimetus: Tsirguliina Kooli võimlasse heliisolatsioon paigaldamine parandamaks ruumiakustilisi tingimusi.

Käesolevaga teeb hankija huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hankedokumendis sisalduvatele tingimustele.

1. Üldandmed

1.1. Hankija: Valga Vallavalitsus, Puiestee 8, Valga, 68203, reg nr 77000507, valga@valga.ee, tel 766 9900.

1.2. Hanke eest vastutav isik: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre, +372 5348 7880, urmas.moldre@valga.ee .

2. Hanke objekt

2.1. Objekt: Tsirguliina Kooli võimla, aadress Nooruse 1, Tsirguliina, Valga vald, Valga maakond.

3. Nõuded pakkujatele

Hankes osalemise tingimused ja tingimustele vastavuse hindamiseks esitatavad dokumendid:

3.1. Pakkuja riiklike maksude tasumise kohustused peavad olema nõuetekohaselt täidetud ja pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama häireteta teostada riigihanke esemeks olevaid töid.

4. Pakkumuse esitamine

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt aadressile hanked@valga.ee hiljemalt 26.07.2019 kell 15.00. Pakkumus peab kehtima vähemalt 60 päeva alates selle esitamisest.

5. Läbirääkimised

5.1. Hankija peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi. Hankija peab läbirääkimisi eeldatavasti juhul, kui pakkumuse maksumused ületavad oluliselt hanke eeldatavat maksumust.

5.2. Läbirääkimisi võib hankija pakkujatega pidada kirjalikult e-posti teel. Läbirääkimiste käigus on hankijal õigus nõuda pakkujalt täiendavate dokumentide esitamist.

5.3. Läbirääkimiste objektiks on hankelepingu eseme ja hankelepingu tingimuste täpsustamine, vajadusel korrigeerimine ja sellest tulenevalt pakkumuse maksumus.

5.4. Hankija tagab kõigi pakkujate võrdse kohtlemise. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed ning hankija ei avalda läbirääkimiste käigus saadud pakkumusi puudutavat teavet.

5.5. Juhul kui hankija on pidanud läbirääkimisi, antakse pärast läbirääkimiste lõppemist pakkujatele võimalus esitada uus hinnapakkumus.

 

6. Pakkumuste hindamine

6.1. Hankija kontrollib pakkumuste vastavust hankedokumentides sätestatud tingimustele.

6.2. Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse.

6.3. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalised võimalused.

7. Tingimused

Lisa 1 - tehniline kirjeldus

Lisa 2 – soovitused ja joonised

Lisa 3 – pakkumuse tabel