« Tagasi

Valga Vallavalitsus ootab pakkumisi Walko esise kõnnitee renoveerimiseks

Pakkumiskutse „Valga lasteaed WALKO A-korpuse esise kõnnitee renoveerimine"

Valga lasteaed Walko soovib osta A-korpuse esise kõnnitee renoveerimise teenust.

1. Kirjeldus: vana asfaldi koorimine ja utiliseerimine. Nõuetekohane kõnniteekivi paigaldus, koos aluspinna täitmisega. Äärekivide ja rennide paigaldus. Pindala orienteeruvalt 115m2 ja äärekivi orienteeruvalt 60m. NB! Mahud on indikatiivsed. Objektida tutvumine on kohustuslik. Teostatud tööde üleandmine – hiljemalt 1. oktoober 2019.

2. Pakkumuse maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

3. Eduka pakkumuse valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus.

4. Hankelepingu valmistab sõlmimiseks ette hankija. Edukaks tunnistatud pakkumuse esitaja peab hankelepingu allkirjastama 5 päeva jooksul hankelepingu sõlmimise tekkimise õigusest arvates, s.o kohustusliku ooteaja lõppemise päevast arvates.

Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi või ei sõlmi hankelepingut hanketeates määratud tähtaja jooksul või kui edukaks tunnistatud ja hankelepingu sõlminud pakkuja ei asu hankelepingut täitma ja hankeleping lõpetatakse, on hankijal õigus hinnata pakkumusi uuesti ja tunnistada edukaks hinna poolest järgmine pakkumus.

5. Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi pakkumuste hinna vähendamise eesmärgil.

Pärast läbirääkimisi võib hankija teha pakkujatele ettepaneku kohaldatud tingimustel pakkumuse esitamiseks.

6. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui:

6.1. tekib vajadus hankelepingu eset olulisel määral muuta;

6.2. hanke läbiviimise aluseks olevad tingimused on oluliselt muutunud ja seetõttu osutub hankelepingu sõlmimine mittevajalikuks või võimatuks;

6.3. kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

Nõuded hinnapakkumuse vormistamisele

Hinnapakkumuse palume vormistada asutusele Valga Vallavalitsus

Hankija tunnistab põhjendatud kirjaliku otsusega edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumide kohaselt majanduslikult soodsaima pakkumuse.

Kui võrdselt madalaima hinnaga pakkumuse on esitanud mitu pakkujat, selgitatakse edukas pakkumus liisuheitmise teel, mis toimub pakkujate volitatud esindajate juuresolekul. Liisuheitmise koht ja ajakava teatatakse eelnevalt pakkujatele.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 20.05.2019 kl 10:00 e-posti aadressile hanked@valga.ee

Küsimuste või täpsustuste korral võtke palun ühendust riina@walko.ee