« Tagasi

Valga Vallavalitsus otsib Õru kergliiklustee projekteerijat

HANKETEADE: Valga Vallavalitsuse ''Õru kergliiklustee projekteerimine''

Hankija nimi: Valga Vallavalitsus

Hanke nimetus: Õru kergliiklustee projekteerimine

Käesolevaga teeb hankija huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hankedokumendis sisalduvatele tingimustele.

1. Üldandmed

1.1. Hankija: Valga Vallavalitsus, Puiestee 8, Valga, 68203, reg nr 77000507, valga@valga.ee, tel 766 9900.
1.2. Hanke eest vastutav isik: liiklus- ja teedespetsialist Urmas Kuldmaa
1.3. Hankemenetlus: hange alla lihthanke piirmäära.

2. Hanke objekt ja eesmärk

2.1. Eesmärk: Õru kergliiklustee projekteerimine Valga vallas, Õru aleviku ja Õruste küla vahelisele lõigule, Jõhvi-Tartu-Valga mnt. ääres.

3. Nõuded pakkujatele

Hankes osalemise tingimused ja tingimustele vastavuse hindamiseks esitatavad dokumendid:

3.1. Pakkuja riiklike maksude tasumise kohustused peavad olema nõuetekohaselt täidetud ja pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama häireteta teostada riigihanke esemeks olevaid töid.

4. Pakkumuse esitamine

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt aadressile hanked@valga.ee hiljemalt 01.02.2019  kell 14.00. Pakkumus peab kehtima vähemalt 60 päeva alates selle esitamisest.

5. Pakkumuste hindamine

5.1. Hankija kontrollib pakkumuste vastavust hankedokumentides sätestatud tingimustele.
5.2. Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse.
5.3. Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi, loobuda teenuse osade tellimisest või lükata tagasi kõik pakkumused kui nende maksumused ületavad selleks planeeritud eelarvet.

6. Läbirääkimised

6.1. Hankija peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi. Hankija peab läbirääkimisi eeldatavasti juhul, kui pakkumuse maksumused ületavad oluliselt hanke eeldatavat maksumust.
6.2. Läbirääkimisi võib hankija pakkujatega pidada kirjalikult e-posti teel. Läbirääkimiste käigus on hankijal õigus nõuda pakkujalt täiendavate dokumentide esitamist.
6.3. Läbirääkimiste objektiks on hankelepingu eseme ja hankelepingu tingimuste täpsustamine, vajadusel korrigeerimine ja sellest tulenevalt pakkumuse maksumus.
6.4. Hankija tagab kõigi pakkujate võrdse kohtlemise. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed ning hankija ei avalda läbirääkimiste käigus saadud pakkumusi puudutavat teavet.
6.5. Juhul kui hankija on pidanud läbirääkimisi, antakse pärast läbirääkimiste lõppemist pakkujatele võimalus esitada uus hinnapakkumus.

7. Tingimused

Objektiga tutvumine on kohustuslik (Kontaktisik Urmas Kuldmaa, urmas.kuldmaa@valga,ee, 5220497).

Ettemaksu ei teostata

8. Lisad:

Projekti eesmärk

Tartu-Valga maantee äärde kergliiklustee rajamine alates maantee ristumisest riigiteega nr 23131 (Õru – Keeni) kuni ristumiseni riigiteega nr 23124 (Õruste – Tsirguliina/Keeni)  orienteeruva pikkusega 1,5 km. Tegemist on mitme ohtliku kurvi ja tiheda liiklusega maanteelõiguga. Antud teelõik ühendab Õru alevikku ja Õruste küla, mistõttu on sellel lõigul suur jalakäijate ja jalgratturite hulk. Liiklus antud lõigul on seega väga problemaatiline ja ohtlik, kuna antud lõik on tiheda liiklusega nii autode kui jalakäijate ning ratturite poolest. Teelõik on ainuke Õrustest, Tsirguliinast ja Laatrest asulakeskusesse Õrusse  ( kus asuvad, kool, lasteaed, poed, raamatukogu, noortekeskus, teeninduskeskus, jne) viiv tee. Samuti kasutavad antud teel ka kaugemate Valga valla külade elanikud. Kergliiklustee rajamine tõstaks olulisel määral inimeste ja maanteel liiklevate sõidukijuhtide ohutut liiklemisvõimalust ning tagaks isikute turvalisuse oma elamupiirkonnast valla asulakeskuse vahel liigeldes. Loodav kergliiklustee oleks jätk olemasoleva Õru aleviku kergliiklustee lõigule, mis tagaks liiklejatele liiklusohutuse.

Projekti käigus rajatakse kergliiklustee Õru aleviku ja Õruste küla vahele riigimaantee nr 3

Jõhvi-Tartu-Valga äärde. Kergliiklustee algab maantee ristumisest riigiteega nr 23131 (Õru Keeni) kuni ristumiseni riigiteega nr 23124 (Õruste -Tsirguliina-Keeni).Tee rajamiseks on vajalik koostada tööprojekti dokumentatsioon ja see kooskõlastada tehnovõrkude omanikega. Samuti on vajalik maaküsimuste kooskõlastamine. Kergliiklustee rajamiseks vajalik maa on riigimaantee ääres olemas, kuid vajalik on vastavate kasutuslepingute sõlmimine, antud juhul Eesti riigiga ehk Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Juhul kui kergliiklustee rajamiseks on vaja rohkem maad, mis hõlmab erakinnistuid, tuleb need kooskõlastada eraomanikega.

Prognoositav maakasutus on järgmine: riigimaantee 94302:002:0611, 3 Jõhvi Tartu Valga,

Ristumine riigiteega 23131, 94302:002:0616, Õru -Keeni-Sikstina, ristumine riigiteega 23124 Õruste -Laatre,94302:002:0613, samuti riigile kuuluvad kinnistud Jõhvi TartuValgamaantee ääres:94302:002:0392, 94302:002:0452, 94302:002.0382. Kõikide nende kinnistute riigivara valitsejaks on Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium. Eeltaotluse kinnitamisel on võimalik asuda riigiga läbirääkimistesse nende kinnistute kasutamise tingimuste üle.

Kergliiklustee rajamine tõstaks olulisel määral inimeste ja maanteel liiklevate sõidukijuhtide ohutut liiklemisvõimalust ning tagaks isikute turvalisuse oma elamupiirkonnast valla asulakeskuse vahel liigeldes. Loodav kergliiklustee oleks jätk olemasoleva Õru aleviku kergliiklustee lõigule, mis tagaks liiklejatele liiklusohutuse. Maanteeameti statistika järgi on liiklusõnnetuste tase Õru valla riigimaanteedel väga kõrge. Antud maanteelõiku läbib seejuures umbes 1500-1600autot ööpäevas.

Üldised tööprojekti nõuded:

1.Kergtee asukohas lähtuda eesmärkides sätestatud põhimõtetest ning jälgida olemasolevat ruumi;
2. Näha ette liikluskorraldusvahendid, teekatte märgistus ja liiklusmärgid;
3. Näha ette väikevahendid (pingid);
4. Kavandada teega külgneva ala haljastus arvestades olemasoleva maapinna kõrgusi, vertikaalplaneeringut ja ruumi;
5. Teekatte laius projekteerida 2,5 m ;
6. Ette näha teepeenarde vajadus ja lahendus;
7. Mahtude määratlus ja põhjendatud hinnakalkulatsioon, millesse planeerida geodeetilised mõõdistused;
8. Vajadusel projekteerida truupide paigaldus ning kraavide kaevamine;
9. Vajadusel ette näha metsa ja võsa raadamine ning juurimine;

Tee konstruktsioon:

  1. Asfaltbetoon AC 8 surf AKÖL 20<900 vastavalt nõuetele vähemalt paksusega 4 cm;
  2. Paekivikillustik fraktsioon  16 - 32 mm, kiilumiseks fraktsioon 8 – 16 mm vastavalt nõuetele paksusega vähemalt 15 cm;
  3. Dreeniv aluskiht  kruusliiv paksusega vähemalt 20 cm;
  4. Kasvupinnase eemaldamine, vajadusel geotekstiili paigaldus;