« Tagasi

Valga Vallavalitsus soovib osta projektijuhi teenust

Pakkumiskutse „Projektijuhtimise teenuse ost"

Valga Vallavalitsus soovib osta projektijuhi teenust projekti "Tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Valga vallas" juhtimiseks ajavahemikus 1.03.2019 - 30.11.2020

Teenuse osutaja ülesannete hulka kuulub:
- hankedokumentide ettevalmistamine ja hangete läbiviimine,
- projekti raamatupidamise ja aruandluse korraldamine,
- projekti aruannete ja maksetaotluste ettevalmistamine ja menetlemine,
- projekti eelarvest ja ajakavast kinnipidamise tagamine,
- koostöö projekti osas Valga vallavalitsuse ja rakendusüksusega,
- koostöö teenuseosutajatega,
- jooksvad projektiga seotud küsimused.

Nõuded hinnapakkumuse vormistamisele

Hinnapakkumuse palume vormistada asutusele Valga Vallavalitsus

Hankija jätab endale õiguse kasutada RHS § 52 lg-s 3 sätestatud võimalust (sh ka pärast pakkumuste esitamist) kontrollida pakkumuste vastavust riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele ning hinnata vastavaks tunnistatud pakkumusi käesolevas seaduses sätestatud korras enne pakkujate suhtes kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni kontrollimist.

Hankija tunnistab põhjendatud kirjaliku otsusega edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumide kohaselt majanduslikult soodsaima pakkumuse.

Hankija arvestab majanduslikult soodsaima pakkumuse väljaselgitamisel ainult pakkumuse hinda ja tunnistab edukaks kõige madalama hinnaga pakkumuse.

Kui võrdselt madalaima hinnaga pakkumuse on esitanud mitu pakkujat, selgitatakse edukas pakkumus liisuheitmise teel, mis toimub pakkujate volitatud esindajate juuresolekul. Liisuheitmise koht ja ajakava teatatakse eelnevalt pakkujatele.

Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalised võimalused.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 11.02.2019 kl 12:00 e-posti aadressile hanked@valga.ee

Küsimuste või täpsustuste korral võtke palun ühendust jyri.kore@valga.ee

Lisad: Vorm 1, Vorm 2