« Tagasi

Valga Vallavalitsus võõrandab metsamaterjali

Valga Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise teel metsamaterjali järgnevalt:

 

Puuliik

Sortiment

Pikkus (m)

Maht (tm)

Mänd

jämepalk

5,5 - 3,7

79,242

Mänd

peenpalk

3,7; 4;3

27,559

Mänd

paberipuu

3

20,483

Kuusk

jämepalk

5,5 - 3,7

8,555

Kuusk

peenpalk

3,7; 4;3

15,431

Kuusk

paberipuu

3

18,48

   

Kokku

169,75

 

Pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus, millele on märgitud märgusõna „Metsamaterjal" Valga vallavalitsuse kantseleisse (Puiestee tn 8, Valga) 31. märtsiks 2022 kella 10.00. Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud või viseeritud.. Pakkumine peab sisaldama järgmisi allkirjastatud dokumente:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3) hinnakiri puuliigiti kvaliteedi-, diameetri- ning pikkusklasside lõikes;
  4) pakkumise esitaja allkiri;
  5) esindaja volitusi tõendav dokument.

Pakkumuses esitada hinnakiri puuliigiti kvaliteedi-, diameetri- ning pikkusklasside lõikes. Pakkumus peab kehtima alates esitamisest kuni 30 päeva. Pakkumus esitada koos käibemaksuga.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut, ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole seaduse või Valga vallavara eeskirja kohaselt keelatud.

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:
1) enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise korraldajad, alghinna määrajad, isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ja nende abikaasad, vanemad ning lapsed;
2) riiklike ja kohalike maksude võlglased ning isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine toimub 20 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest. Enampakkumise tulemused kinnitab Valga vallavalitsus ning eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik leping. Metsamaterjali äravedu peab toimuma 7 tööpäeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist. Pärast vedu esitatakse Valga vallavalitsusele metsamaterjali elektroonilised mõõteliinide raportid. Kogu laoplatsil asuv materjal tuleb ära vedada.

Parim pakkuja leitakse parima keskmise tihumeetri hinna arvutamise teel tabelis olevale metsamaterjalile.

Metsamaterjali enampakkumise alghind on 11 822 €.

 

INFO tööpäevadel telefonil 5389 3937

ainar.pikk@valga.ee

 

 

Joonis: Metsamaterjali asukoht (kat. nr: 85401:014:0001)