« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 01.04.2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 01.04.2020 istungil otsustati:

Võõrandada:

  • Mittetulundusühingule Paju Pansionaadid (registrikood 80030357) otsustuskorras tasuta Valga vallale kuuluv sõiduauto Mitsubishi-Miev riikliku registreerimisnumbriga 095 BGX (VIN kood JMBLDHA3WCU002404), jääkmaksumusega 0,00 eurot.
  • tasuta küttepuid järgmistele Valga linnas asuvatele avalikku teenust pakkuvatele asutustele:

-    Valga Kaugõppegümnaasium – 80 rm 50 cm pikkuseid lõhutud küttepuid;

-    Valga Töötute Aktiviseerimiskeskus – 100 tm 3 m pikkuseid küttepuid;

-    Valga Avatud Noortekeskus – 60 rm 50 cm pikkuseid lõhutud küttepuid.

Väljastada kasutusload Valga vald, Tinu küla, Tsirguliina alajaama kinnistul (katastritunnus 82002:003:0030) rekonstrueeritud Tsirguliina AJ 330 kV jaotlale (ehitisregistri kood 220578036) ja samale kinnistule püstitatud 10kV jaotlahoonele (ehitisregistri kood 120863794) ja sidehoonele (ehitisregistri kood 120865657).

Eraldada reservfondist vallahoolduse teenistuse eelarvesse tormikahjude kindlustusjuhtumi kulude katmiseks täiendavalt 1096 eurot.

Määrata 2020. aastal Valga valla eelarves sotsiaalteenuseid osutavate ja sotsiaalvaldkonna sihtgruppe esindavate mittetulundusühingute tegevustoetuse reservi suuruseks 9 312 eurot (20% vallaeelarve tegevustoetuse  mahust).

Määrata:

  • Valga vallas, Õlatu külas Savi maaüksuse (katastritunnus  94301:001:0210; pindala 14,76     ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

- Valga vald, Õlatu küla, Savi, 100% maatulundusmaa;

- Valga vald, Õlatu küla, Kreeka, 100% elamumaa.

  • Valga linnas Energia tn 10 maaüksuse (katastritunnus 85401:001:0004; pindala 6460 m2; 100% toomismaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

-  Valga vald, Valga linn, Energia tn 10, 100% tootmismaa;

-  Valga vald, Valga linn, Energia tn 10a, 100% tootmismaa.

  • Valga linnas Torni tn 11 maaüksuse (katastritunnus 85401:010:1450; pindala 2318 m2; 100% elamumaa) ja Torni tn 15 (katastritunnus 85501:001:0059; pindala 1130 m2; 100% elamumaa) piiride muutmisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

- Valga vald, Valga linn, Torni tn 11, 100% elamumaa;

- Valga vald, Valga linn, Torni tn 15, 100% elamumaa.

  • Valga linnas Vabaduse tn 26 maaüksuse (katastritunnus  85401:005:1890; pindala 1768 m2; 100% ärimaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

- Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 26, 100% ärimaa;

- Valga vald, Valga linn, Vabaduse tn 26b, 100% ärimaa.

Edastada volikogule kinnitamiseks:

  • Projektis „Valga valla kogukonna võrgustiku arendamine" ettenähtud tegevuste omafinantseeringu garanteerimine summas kuni 1610.00 eurot;
  • Valga valla lasteaedades käivate laste vanemate vabastamine lasteaia kohatasu maksmisest alates 16.03.2020 kuni 01.05.2020.

Muuta AS Valga Haigla nõukogu koosseisu järgmiselt: kutsuda nõukogu koosseisust tagasi Margus Lepik ja kinnitada nõukogusse Ester Karuse.