« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 01.07.2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 01.07.2020 istungil otsustati:

Moodustada konkursikomisjon:

1. Tsirguliina Kooli direktori töökoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

 • esimees: asevallavanem Karl Kirt;
 • aseesimees: haridusspetsialist Ivi Tigane;
 • liikmed:          
 • liidetava asutuse (lasteaed) õpetajate esindaja Katrin Kallis;
 • Tsirguliina Kooli hoolekogu esimees Marek Käis;
 • Tsirguliina Kooli õpetajate esindaja Õie Nõmmik;
 • liidetava asutuse (lasteaed) hoolekogu esimees Kristel Orula;
 • Tsirguliina Kooli õpilaste esindaja Helina Saega;
 • asevallavanem Mati Kikkas;
 • asevallavanem Toomas Peterson.

2. vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

 • esimees: asevallavanem Toomas Peterson;
 • aseesimees: asevallavanem Mati Kikkas;
 • liikmed:                                                         
 • asevallavanem Karl Kirt;
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;
 • vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos.

Eraldada omaosaluse katteks projektide omaosaluse realt hajaasustuse programmi 2020  taotluste rahastamiseks täiendavalt 1293,88 eurot.

Rahastada tingimuslikult tähtajaga 17. aprill 2020 hajaasustuse programmi esitatud 28 taotlust summas 79 688 eurot, 88 senti.

Eraldada projekti omafinantseeringu toetust MTÜ-le Hargla piirkonna sõbrad (registrikood 80562640) SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kalanduse programmist toetust saanud projektile „Mustjõe kalapäev 2020" summas 483,94 eurot.

Suurendada Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee 14 krundi osale kavandatava reoveepuhasti detailplaneeringuala piire.

Väljastada kasutusluba Valga vallas Rebasemõisa külas Mäe kinnistul (katastritunnus 28902:003:0854) asuvale ümberehitatud lihaveiselaudale (ehitisregistri kood 111025519) ja rajatud sõnnikuhoidlale (ehitisregistri kood 220723553).

Garanteerida Valga linnas, Võru tn 5c kinnistul asuva endise olme- ja tootmishoone lammutamise ja krundi korrastamise omaosalus. Valga Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistusel on kavas taotleda Sihtasutuselt KredEx kohalikule omavalitsusele mõeldud lammutustoetust Valga linnas, Võru tn 5 kinnistul (katastritunnus 85401:009:2420) asuva endise olme- ja tootmishoone lammutamiseks ja krundi korrastamiseks.

Kehtestada Valga Perekeskus Kurepesa turvakoduteenuse hinnaks 2,36 eurot tund.

Eraldada huvitegevuse toetusfondist mittetulundusühingule „Motoklubi K&K" toetust 6000 eurot.

Kinnitada 2020. aasta I poolaasta sporditegevuse pearaha suuruseks 12,91 eurot noore kohta ühes kuus.

Eraldada sporditegevuse pearaha Valga valla spordiklubidele:

JALGPALLIKLUBI FC VALGA                                             2788,56

Jalgpalliklubi FC WARRIOR                                               5654,58

käsipalliklubi KÄVAL                                                           3485,70

Mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa                      2246,34

Spordiklubi "Maret-Sport"                                                   4105,38

Spordiklubi Valga Laskurklubi                                            1316,82

Valga Motoklubi                                                                  1394,28

Valga Saalihoki klubi                                                           1936,50

Valga Spordiklubi                                                                2788,56

Võrkpalliklubi Viktooria                                                        5809,50

Mittetulundusühing NAHKKINNAS                                        312,51

Mittetulundusühing „Motoklubi K&K"                                     304,50

Kokku:                                                                                32143,23