« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 04.11.2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 04.11.2020  istungil otsustati:

Väljastada kasutusluba:

 • Valga vallas Tõlliste külas Tootmisbaasi kinnistule (katastritunnus 82001:001:1640) rajatud mahutitele (ehitisregistri kood 220795797);
 • Valga vallas Tõlliste külas Tootmisbaasi kinnistul (katastritunnus 82001:001:1640) asuvale bituumeni töötlemise seadmele (ehitisregistri kood 220263614).

Kinnitada projekti „Uue-Iigaste kinnistul Iigaste külas puurkaevu ja veesüsteemi rajamine" tingimusliku rahuldamise otsuse tähtajaks 1. detsember 2020. Põhjuseks: Põllumajandusameti kooskõlastust pole võimalik saada ettenähtud tähtajaks.

Kinnitada 20. oktoobril 2020 toimunud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused ja anda Valga linnas Kungla tn 12 hoones asuvad toitlustuskoha ruumid üürile Gurmann OÜle (registrikood 14421188) järgmistel tingimustel:

 • üürnik alustab toitlustusteenuse osutamisega hiljemalt ühe kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest;
 • üürnik tasub üüri vastavalt esitatud pakkumisele, millele lisanduvad kõrvalkulud;
 • kasutusse andmise tähtaeg on 5 aastat arvates lepingu sõlmimisest.

Anda üürile avaliku kirjaliku enampakkumise korras aadressil Jaama pst 12, Valga linn, Valga vald asuvad toitlustuskoha ruumid järgmistel tingimustel:

 • üürnik alustab toitlustusteenuse osutamisega hiljemalt ühe kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest;
 • üürnik tasub üüri vastavalt esitatud pakkumisele. Üürile lisanduvad ruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud;
 • kasutusse andmise tähtaeg arvates lepingu sõlmimisest on 5 aastat.

Võtta vastu eraisiku pärandvara.            

Algatada menetlus Valga vallas Laatre alevikus aadressil Uus tn 4 (katastritunnus 85501:001:0938) asuva endise kortermaja (ehitisregistri kood 111037347) ja elamut teenindavate rajatiste peremehetuse tuvastamiseks.

Vabastada Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide üüri, heli- ja valgustehnika eest makstavast summast 50% ulatuses seoses 27. novembril 2020 toimuva konkursi „Valgamaa ettevõtluse auhind 2020" võitjate autasustamisgala korraldamisega.

Muuta

1. Valga Vallavalitsuse 15.04.2020 korralduse nr 124 "Valga valla arengustrateegiate koostamise juhtrühma moodustamine" punktid 1.2.3 ja 3 ning sõnastada need järgmiselt:

 • „1.2.3. töögruppide esimehed:

1.2.3.1. eelarve ja rahanduse valdkonna töögruppi juhib rahandusteenistuse juhataja;

1.2.3.2. valla arengu ning arendusprojektide, energiamajanduse, elamumajanduse, vallavara, vallamajanduse, keskkonnakaitse, ehituse, maakorralduse, vallaplaneeringute, ettevõtluse, turismi, mainekujunduse töögruppi juhib vastavate valdkondade eest vastutav asevallavanem;

1.2.3.3. hariduse, kultuuri, noorsootöö, kehakultuuri, spordi, kogukondade arengu, vaba aja ja rahva tervise edendamise ning huvihariduse töögruppi juhib vastavate valdkondade eest vastutav asevallavanem;

1.2.3.4. sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja ennetustöö töögruppi juhib sotsiaalteenistuse juhataja."

 • „3. Ehitus- ja planeerimisteenistus koordineerib arengustrateegiate juhtrühma tegevusi ning kutsub kokku juhtrühma koosoleku vähemalt kaks korda aastas. Juhtrühma tehnilise teenindamise tagab kantselei."

2. Valga Vallavalitsuse 21.10.2020 korralduse nr 364 „Valga Lasteaed Buratino hoolekogu koosseisu kinnitamine 2020/2021. õppeaastaks" punkt 1.6 ja sõnastada see järgmiselt: „1.6. Mirjam Eller-Kurvits – Pipi rühma esindaja".

Eraldada reservfondist ehitus- ja planeerimisteenistusele seoses Valga linnas Kesk tn 19 asuvale hoonele restaureerimistoetuse taotlemisega Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra Kuningriigi programmide vahenditest:

 • Restaureerimise eelprojekti koostamiseks - 750 eurot;
 • restaureerimisprojekti eelarve koostamiseks - 1752 eurot;
 • ehitustehniliste ja -looliste väliuuringute teostamiseks - 4201 eurot.