« Tagasi

Valga vallavalitsuse 05.08.2020 istungi kokkuvõte

Valga vallavalitsuse 05.08.2020 istungil otsustati:

Eraldada toetust MTÜ-le Karula-Lüllemäe Tervise-ja Spordikeskus (registrikood 80224133) 820 eurot Leader projekti toetusmeetmest rahastatud projekti „Lüllemäe madalseiklusrada" omafinantseeringu katmiseks.

Kinnitada ametisse alates 1. augustist 2020 Valga Vallavalitsuse hallatava asutuse Tsirguliina Kool direktoriks Aive Aru-Raidsalu.

Määrata:

• Sangaste metskond 37 maaüksuse (katastritunnus 82001:001:1721; pindala 275,88 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

o             Valga vald, Tõlliste küla, Sangaste metskond 37, 100% maatulundusmaa;

o             Valga vald, Tõlliste küla, 23125 Tsirguliina-Mõneku tee, 100% transpordimaa.

• Sangaste metskond 18 maaüksuse (katastritunnus 82002:005:0133; pindala 15,36 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

o             Valga vald, Korijärve küla, Sangaste metskond 18, 100% maatulundusmaa;

o             Valga vald, Korijärve küla, Sangaste metskond 86, 100% maatulundusmaa;

o             Valga vald, Korijärve küla, 23219 Tsili-Matu tee, 100% transpordimaa.

• Sangaste metskond 39 maaüksuse (katastritunnus 94302:002:1233; pindala 418,37 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

o             Valga vald, Õruste küla, Sangaste metskond 39, 100% maatulundusmaa;

o             Valga vald, Õruste küla, Sangaste metskond 87, 100% maatulundusmaa;

o             Valga vald, Õruste küla, 23123 Tõlliste-Uniküla-Õruste tee, 100% transpordimaa.

• Taheva metskond 8 maaüksuse (katastritunnus 77901:003:0045; pindala 1901,92 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

o             Valga vald, Laanemetsa küla, Taheva metskond 8, 85% maatulundusmaa ja 15% kaitsealune maa;

o             Valga vald, Tsirgumäe küla, Koiva-Mustjõe maastikukaitseala 21, 80% kaitsealune maa  ja 20% maatulundusmaa;

o             Valga vald, Tsirgumäe küla, Koiva-Mustjõe maastikukaitseala 22, 95% kaitsealune maa ja 5% maatulundusmaa;

o             Valga vald, Tsirgumäe küla, 23209 Laanemetsa-Taheva sanatooriumi tee, 100% transpordimaa;

o             Valga vald, Tsirgumäe küla, 23209 Laanemetsa-Taheva sanatooriumi tee, 100% transpordimaa;

o             Valga vald, Tsirgumäe küla, 23209 Laanemetsa-Taheva sanatooriumi tee, 100% transpordimaa.

• J.Kuperjanovi tn 57 maaüksuse (katastritunnus 85401:003:0920; pindala 2494 m2; 100% ärimaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

o             Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 57, 100% ärimaa;

o             Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 57a, 100% ärimaa.

• Männiku maaüksuse (katastritunnus 82002:001:0840; pindala 11,91 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

o             Valga vald, Väljaküla, Männiku, 100% maatulundusmaa;

o             Valga vald, Väljaküla, Pika, 100% maatulundusmaa.

Anda nõusolek Elektrilevi OÜle (registrikood 11050857) tähtajatult ja tasuta sundvalduse seadmiseks alljärgnevatele kinnistutele:

o             Petseri tn 4 (katastritunnus 85401:007:0060, registriosa number 29940) maakaabelliinide paigaldamiseks. Sundvalduse ala suurus on 44 m2;

o             Petseri tänav T1 (katastritunnus 85401:007:0028, registriosa number 3753750) maakaabelliinide paigaldamiseks. Sundvalduse ala suurus on 26 m2.

Võõrandada otsustuskorras OÜle Metsaprojekt (registrikood 12749401) raiejäätmed hinnangulises koguses 239,588 m3 hinnaga 6 eurot/m3. Raiejäätmete võõrandamise enampakkumise menetlus on loetud lõppenuks, kuna tähtajaks ei laekunud pakkumisi.

Vabastada Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide üüri, heli- ning valgustehnika eest makstavast summast 70 % ulatuses seoses 22.08.2020 toimuva tarkusepäeva ürituse läbiviimisega.