« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 08.11. erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 8. novembri 2019 erakorralisel istungil otsustati:

Eraldada

  • Investeeringute realt Valga linnas Aia 20 asuva hoone siseruumi remondiks 4 077 eurot.
  • Ehitus- ja planeerimisteenistusele Valga linnas, Aasa tn 1 kinnistul asuva korterelamu lammutamiseks ja krundi korrastamiseks omaosaluse katteks 2916 eurot.

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 20. veebruari 2019 aasta korraldus nr 102.

Suunata Valga Vallavolikogu istungile otsustamiseks

  • Valga Linnavolikogu 25.11.1998 otsuse nr 45 „Kohaliku omavalitsuse asutuse Valga Töötute Aktiviseerimiskeskus asutamine" punkti 1 alapunktid 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja punkt 2, Valga Linnavolikogu 30.03.2001 otsus nr 15 „Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuse põhimääruse muutmine" kehtetuks tunnistamine.
  • Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuse põhimääruse kinnitamine.
  • Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimise määruse kinnitamine.
  • Valga valla koerte ja kasside pidamise eeskiri teisele lugemisele.
  • Loa andmine projektis „Töökoht igaühele" osalemiseks ja omafinantseeringu garanteerimine.
  • Omafinantseeringu garanteerimine projektile „Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine".
  • Valga Vallavolikogu 2. märtsi 2018 otsuse nr 3 „Valga vallavanema ametiauto kasutamine" kehtetuks tunnistamine.

Arutleti 2020. aasta Valga Vallavalitsuse struktuuri ja koosseisu üle.