« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 14.08.2020 erakorralise istungi kokkuvõte

1. Kinnitada Valga Vallavolikogu 2. märtsi 2018 otsuse nr 34 „Isikliku kasutusõiguse seadmine ja sama osa avalikuks kasutuseks määramine" muutmine: Igaühel on õigus ööpäevaringselt käia jalgsi või sõita erinevate liiklusvahenditega isikliku kasutusõigusega koormaval alal, sh kasutusõigusega koormatava maa-ala rajamiseks ja korrashoidmiseks vajalikul teenindaval transpordil; 21.3. Isikliku kasutusõigusega koormatava ala hooldajaks ja kõikide projektiga „Green Railway" seotud kohustuste kandjaks on Valga vald;

2. Nõustuda Puurina liivakarjääri korrastamistingimuste esitamise eelnõus välja toodud tingimustega.                

3. Kinnitada 14.07.2020 oksjonikeskkonnas osta.ee toimunud avaliku enampakkumise tulemused ja võõrandada järgmine vallavara: korteriomand Pargi tn 10-13 (registriosa nr 1771340), Valga linn, Valga vald, lõpphinnaga 5000 eurot; korteriomand Tiigi korter 7 (registriosa nr 1778240), Taheva küla, lõpphinnaga 1000 eurot; korteriomand Kullamäe tee 10-8 (registriosa nr 2310340), Lüllemäe küla, Valga vald lõpphinnaga 3100 eurot

4. Võtta vastu pärandvara, Pargi tn 6-1, Laatre alevik, Valga vald

5. Lükata edasi kinkena vastuvõtmine korteriomand (registriosa nr 1780640) asukohaga Valgamaa, Valga vald, Valga linn, E. Enno tn 30-1 ja saata ümbervaatamisele

6. Muuta  Valga Vallavalitsuse  14.07.2020  korralduse  nr  254 „ Enampakkumise  tulemuste kinnitamine"punkti1.1 ja sõnastada see järgmiselt: „1.1. Kinnistu  Lille  tn  48a,  Valga  linn,  Valga  vald  (registriosa  nr  16333250,  katastritunnus 85501:001:0315) lõpphinnaga 3800 eurot.              

7. Võõrandada avalikul enampakkumisel  korteriomand (registriosa nr 80078683) asukohaga Valgamaa, Valga vald, Valga linn, Allika tn 5-11. Määrata korteriomandi võõrandamise alghinnaks 3000 eurot ja tagatisraha suuruseks 300 eurot. Enampakkumise kuulutus avaldada oksjoniportaalis osta.ee.

8. Kinnitada kultuuri- ja haridusteenistuse põhimäärus

9. Võõrandada avaliku suulise enampakkumise korras vallale kuuluv rajaseade Pisten Bully 100, väljalaskeaasta 2009, VIN kood WKU4821MA8L011265. Määrata võõrandatava vara alghinnaks 48 500 eurot, tagatisrahaks 4850 eurot, osavõtutasu 10 eurot.

10. Võtta vastu Valga linna Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala detailplaneering vastavalt lisale.

11. Tunnistada osaliselt kehtetuks Valga linna, Tambre linnaosa, Kirsipuu tn 2 ja selle lähiümbruse lihtsustatud korras koostatud detailplaneering (OÜ K&M Projektbüroo töö 06148, detailplaneeringu nr planeeringute registris DP2006-017) Kirsipuu tn 2 krundi osas vastavalt asendiplaanile (lisa).

12. Kehtestada kinnisasja Lembitu tn 2, Valga linn (registriosa nr 2625440, katastritunnus 85401:009:1082, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, pindala 4833 m2), eelläbirääkimistega pakkumise võõrandamise tingimused järgmiselt: sotsiaalteenuste osutamiseks võetakse hoone pinnast kasutusele vähemalt 800 m2 ja sotsiaalteenuste osutamisega alustatakse hiljemalt kuue kuu jooksul arvates kinnisasja võõrandamise lepingu sõlmimisest; sotsiaalteenuseid osutatakse vähemalt viis aastat; Määrata alghind, osalustasu ja tagatisraha järgmiselt: pakkumise alghind on 36 000 eurot; pakkumise osalustasu on 360 eurot; pakkumise tagatisraha on 3600 eurot.                

13. Muuta Valga Vallavalitsuse 19. jaanuar 2018 korralduse nr 43 „Liikluskomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine" punkt 1 ning sõnastada see alljärgnevalt:

„1. Moodustada Valga Vallavalitsuse liikluskomisjon järgmises koosseisus: esimees asevallavanem Toomas Peterson; aseesimees: liiklus- ja teede spetsialist Urmas Kuldmaa; liikmed: välitööde juht Andres Radsin; ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre; Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonnapolitseikapten Kairi Ruus; Maanteeameti Lõuna teehoiu osakonna liikluskorraldaja Raul Tammela; Päästeameti Lõuna päästekeskuse Valgamaa päästepiirkonna juht Alar Roop; Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja. 

14. Kinnitada 2020. aasta eelarves tegevuskuludeks saadavate toetuste suurenemine 346 478 eurot ja üksikisiku tulumaksu tulu vähendamine – 279 570 eurot ning kaupade ja teenuste müügist saadavate tulude vähendamine – 66 908 eurot vastavalt lisale.

15. Muud küsimused: Reservfondis kasutamine seisuga 30.06.2020;       

16. Muud küsimused: Sihtotstarbelised laekumised seisuga 30.06.2020;