« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 15. mai erakorraline istung

Valga Vallavalitsuse 15. mai erakorralisel istungil otsustati:

Suunata Valga Vallavolikogu 31. mai istungile otsustamiseks:

  • Valga vallas kehtiva jäätmehoolduseeskirja muutmine. Eelnõus leiavad muuhulgas täiendamist biojäätmete käitlemisele seatavad nõuded ning avalike ürituste korraldajate kohustused seoses ürituse käigus tekkivate jäätmetega.
  • Kungla tänav 24c ja selle lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine. Kõnealusele kinnistule on naabruses tegutseval seltsingul kavatsus rajada uus hoone koos abihoonega.
  • Kehtiva vallavara eeskirja muutmine. Eelnõuga on kavas muuhulgas kehtestada uued üürihinna piirmäärad munitsipaalkorteritele.
  • Otsuse eelnõu Valga linna aukodaniku nimetamiseks.
  • Korruptsioonivastase seaduse rakendamise eelnõu, millega sätestatakse korruptsiooni ennetamise põhimõtted Valga Vallavalitsuses.

Kinnitada Valga Vallavalitsuse 2019. aasta hankeplaan, mis avaldatakse valla kodulehel seitsme tööpäeva jooksul.

Võõrandada Linnamets – 1 maaüksuselt eraldiselt 129; 130; 133 (metsateatised nr. 50000283783; 50000283785 ja 50000283787) Sooru lasteaiale otsustuskorras tasuta 50cm pikkuseid lõhutud küttepuid mahus 10 rm, väärtusega 400 eurot.

Nõustuda Valga vallas Raavitsa külas asuva maaüksus piiriettepaneku numbriga LY1903202200 jätmisega riigi omandisse ja määrata aadress ning sihtotstarve alljärgnevalt:

  1. Raavitsa küla, Raavitsa-Kängsepa tee, sihtotstarbega transpordimaa, ligikaudse pindalaga 0,28 ha (lisa 1);

Väljastada kasutusluba Valga vallas Koikkülas Kopli kinnistul (katastritunnus 77901:002:0480) asuvale elamule (ehitisregistri kood 111020600).