« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 16.01. istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 16. jaanuari 2020 istungil otsustati:

Anda nõusolek AS Eesti Raudteele (registrikood 1575838) isikliku kasutusõiguse seadmiseks sideehitise rajamiseks alljärgnevale kinnistule:

 1. Viadukti tänav, katastritunnus 85401:009:0004, registriosa 3828650,  kasutusõiguse pindala  44 ruutmeetrit.

Muuta

 • Valga Vallavalitsuse 27.11.2019 korralduse nr 438 „Valga valla omandis olevatele kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine OÜ Kirjanurk kasuks" punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:
 1. Anda nõusolek MTÜle Eesti Andmesidevõrk (registrikood 80361841) isikliku kasutusõiguse seadmiseks sideehitise rajamiseks alljärgnevatele kinnistutele.
 • Valga Vallavalitsuse 27.11.2019 korralduse nr 440 „Sundvalduse seadmine OÜ Kirjanurk kasuks " punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:
 1. Anda nõusolek MTÜle Eesti Andmesidevõrk (registrikood 80361841) sundvalduse seadmiseks järgnevatele munitsipaalomandis olevatele katastriüksustele sideehitise talumiskohustuse kehtestamiseks.

Teha Valga Vallavolikogu 14.12.2018 otsusega nr 89 kinnitatud Valga Vallavalitsuse struktuuris ja teenistujate koosseisus järgmine muudatus:

 1. Moodustada ajutiselt sotsiaaltöö teenistuse koosseisus oleva lastekaitse juhtivspetsialisti ametikoha (koormus 1) asemele vallakantselei koosseisus kantseleispetsialisti ametikoht koormusega 1,0 alates 01.01.2020 kuni 02.02.2020.

Moodustada värbamiskomisjonid meediaspetsialisti ja menetlejate konkursside läbiviimiseks.

Võtta vastu Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord.

Suunata vallavolikogu istungile otsustamiseks:

 • Arvamuse andmine Tornimäe geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu vaide rahuldamise eelnõu.
 • Valga valla, Jaanikese küla, Jaanikese Motokompleksi detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise eelnõu.
 • Valga Vallavolikogu 1. veebruar 2019 otsuse nr 90 „Valga maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019-2023 ja seiremõõdikute heakskiitmine" muutmise eelnõu.
 • Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamise määruse eelnõu.
 • Valga valla 2020. aasta eelarve teine lugemine.
 • Valga valla teehoiukava eelnõu.