« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 16.03.2020 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga  Vallavalitsuse 16.03.2020 erakorralisel istungil otsustati:

Kinnitada Valga Vallavalitsuse istungite toimumise aeg ja vallavalitsuse liikmete tööjaotus järgnevalt:

 • Valga vallavalitsuse korralised istungid toimuvad reeglina iga kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval algusega kell 9.00.

Kehtestada vallavalitsuse liikmete vaheline tööjaotus järgnevalt:

 • Vallavanem Ester Karuse pädevuses on vallavalitsuse töö juhtimine ja valla esindamine, valla eelarve ja rahanduse valdkonna kureerimine;
 • vallavalitsuse liikme, asevallavanema Toomas Petersoni kureerida on energiamajanduse, elamumajanduse, vallavara, vallamajanduse, vallahoolduse, keskkonnakaitse, ehituse, ehitusjärelevalve, maakorralduse ja vallaplaneeringute valdkond;
 • vallavalitsuse liikme, asevallavanema Mati Kikkase kureerida on hariduse, kultuuri,   kehakultuuri, spordi ja noorsootöö ning sotsiaalabi ja tervishoiu valdkond.
 • vallavalitsuse liige Madis Gross osaleb valla puudutavate küsimuste lahendamisel.

Muuta Valga Vallavalitsuse 6. mai 2019 korraldusest nr 196 „Valga valla kriisikomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine" järgnevalt:

 • Punkti 1.1. ning sõnastada see järgmiselt: „1.1. esimees vallavanem Ester Karuse (asendaja asevallavanem Mati Kikkas)";
 • punkti 1.2. ning sõnastada see järgmiselt: „1.2. aseesimees asevallavanem Toomas Peterson (asendaja liiklus-ja teedespetsialist Urmas Kuldmaa)".

Kutsuda tagasi SA Taheva Sanatoorium nõukogu liikmed ja valida uued nõukogu liikmed alljärgnevalt:

 • Kutsuda Rena Hiob, Lagle Tikk ja Monika Rogenbaum tagasi sihtasutus Taheva Sanatoorium nõukogu liikme kohalt.
 • Valida sihtasutus Taheva Sanatoorium nõukogu liikmeks Jüri Konrad, Igor Jallai, Sulev Trahv ja Marje Laretei.

Korraldada koroonaviiruse leviku tõkestamiseks Valga Vallavalitsuse hallatavate asutuste tegevus ümber järgmiselt:

 1. Alates 16. märtsist suletakse lasteaiad Buratino, Kaseke ja Pääsuke. Kaks valverühma avatakse lasteaias Walko. Valverühmad tegutsevad liitrühmadena.
 • Lapse valverühma toomiseks peab lapsevanem esitama avalduse lasteaiale Walko.
 • Lasteaeda võib tuua ainult terve lapse.
 • Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse.
 • Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust.
 • Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud.
 • Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
 • Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte.
 • Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (näiteks käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.
 • Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused) töö korraldamisel.
 • Lasteaia hoones haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.
 1. Valga Spordihall jääb suletuks kuni 29. märtsini.
 2. Valga Muuseum ja Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon jäävad suletuks 1. maini.
 3. Kõik valla noortekeskused sulevad uksed esialgu kuni 29. märtsini.
 4. Valga Keskraamatukogus jääb avatuks teeninduslett, kus säilib raamatute laenutamise ja tagastamise võimalus. Maapiirkondade raamatukogudes jätkub raamatute laenutamine ja tagastamine.
 5. Valla kõigis hoolekandeasutustes, Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuses ja Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas lõpetatakse külastajate vastuvõtt ja korraldatakse töö ümber.
 6. Alates kolmapäevast, 18. märtsist peatatakse kodanike vastuvõtt vallavalitsuses ja teeninduskeskustes. Vastuvõtule palutakse tulla vaid äärmise vajaduse tekkides. Muudel juhtudel kontakteeruda telefonitsi ja e-maili teel.

Moodustada töörühm COVID-19 pandeemiaga seotud info jagamiseks, Vabariigi Valitsuse poolt edastatud korralduste elluviimiseks sh korralduste täitmiseks edastamiseks Valga valla elanikele ja asutustele ning Valga valla informatsiooni edastamiseks riigile järgmises koosseisus:

 • vallavanem Ester Karuse,
 • asevallavanem Toomas Peterson;
 • asevallavanem Mati Kikkas;
 • vallasekretär Diana Asi;
 • meediaspetsialist Lea Margus;
 • Valgamaa päästepiirkonna juhataja Alar Roop (asendaja Valgamaa päästepiirkonna vanemspetsialist Alari Kais);
 • Politsei-ja Piirivalveameti Kagu politseijaoskonna politseikapten Kairi Ruus (asendaja Politsei-ja Piirivalveameti Kagu politseijaoskonna politseileitnant Marek Käis);
 • AS Valga Haigla juhataja Margus Ulst;
 • Kaitseliidu Valgamaa Maleva malevipealik major Kaido Lusik;
 • REHO Valga talituse juhataja Tõnis Lass.